Gemeentelijke Herindelings­verkiezingen Haarlemmermeer 21 november 2018

Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen

Deze partijen doen mee

1. Groei Schiphol

Haarlemmermeer moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol.

Eens

"Binnen de huidige afspraken zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt, het aantal vluchten mag niet groeien. En Haarlemmermeer moet zich méér laten gelden, want het is tijd voor een nieuwe balans van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie."

"D66 wil een groener Schiphol en dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart. De bestaande afspraken over groei en grenzen wil D66 handhaven tot 2021. En alleen groei in de toekomst als het schoner en stiller wordt. Een gezonde mainport, minder overlast en sturen op innovatie. Er is meer innovatie en duurzaamheid noodzakelijk in de luchtvaartwereld. Daardoor kunnen we de beperking van milieu- geluidsoverlast bepalend laten zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden."

"CDA vraagt nadrukkelijk aandacht voor de mensen die dagelijks overlast ervaren. Wat het CDA betreft staat de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol zwaar onder druk en is bij verdere groei de balans compleet zoek."

"Zolang er overlast is van geluid, fijnstof en de veiligheid in geding komt, kan Schiphol niet groeien. "

"Hoewel Schiphol belangrijk is voor de economie, zorgt de luchthaven ook voor veel overlast, zoals: geluid, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, nadelige gezondheidseffecten, externe onveiligheid en ongewenste drukte. Genoeg is voor GroenLinks ook echt genoeg. We moeten ophouden met ons laten ‘Schiphollen’; de gemeente moet zich juist krachtig inspannen om de overlast te beteugelen en de democratisch afgesproken grenzen van het vliegverkeer te respecteren."

"Schiphol kan niet meer groeien of uitbreiden. Vluchten kunnen vertrekken van andere luchthavens als Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad."

"De CDVP erkent de economische waarde van Schiphol voor de gemeente Haarlemmermeer en de regio. De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons nu prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd. Wij zijn kritisch op de luchthaven Schiphol."

"De aanwezigheid van een almaar groeiende luchthaven in een dichtbevolkte regio als de Haarlemmermeer zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Op korte termijn vinden wij dat de onderzoeksresultaten van het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van de bewoners afgewacht moeten worden. Deze resultaten zijn beschikbaar in 2021, tot die tijd geen verdere groei van Schiphol."

Geen van beide

"Door betere technieken kan ondanks groei de overlast van vliegtuigen afnemen. Wel is het nodig de grenzen, o.a. qua veiligheid, goed te bewaken. We zijn tegen groei van de overlast."

Oneens

"De luchthaven zorgt voor veel banen, maar brengt ook overlast met zich mee. Wij moeten zoeken naar een goede balans tussen leefbaarheid en economische groei. Wij willen dat de luchthaven zich inspant voor schonere en stillere vluchten. Voor eventuele verdere groei wil de VVD dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om extra landingsbanen in de Noordzee aan te leggen. (verkiezingsprogramma p.4)"

"Wat ons betreft kan Schiphol op de huidige locatie nog wat groeien mits dat zorgt voor extra werkgelegenheid. De hub functie, die veel minder toegevoegde waarde heeft voor het algemeen belang, mag van ons verplaatst worden naar een nieuwe luchthaven in de Noordzee."

Geen toelichting gegeven

2. Welstandsregels

De gemeente moet de welstandsregels voor bouwen en verbouwen afschaffen.

Eens

"De VVD vindt dat initiatieven voor bouwen en verbouwen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Allerlei regels met betrekking tot o.a. de welstand, belemmeren dat en moeten daarom afgeschaft worden. (verkiezingsprogramma p.13)"

"D66 is voorstander van het zoveel mogelijk afschaffen van beperkende regels. Vaak zijn die regels overbodig en onnodig beperkend en leidt het tot omslachtige en tijdrovende procedures. Met meer vrijheid komt echter ook meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers om voor afstemming en draagvlak te zorgen bij omwonenden. De Gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de kaders. "

"Nu moet ieder bouwplan getoetst worden door een onafhankelijke welstandscommissie. Deze commissie beoordeelt of de door de gemeente vastgelegde criteria nageleefd zijn en of het ontwerp 'mooi' is. Wat niet mooi gevonden wordt, moet worden aangepast. Zo worden tijdens het spel, of eigenlijk bijna erna, nog spelregels gemaakt. Het gevolg voor de bouwer: tekeningen worden heen en weer gestuurd om maar op een gezamenlijk 'mooi' uit te komen. Met alle kosten en tijdverlies van dien."

"Alleen als dit samengaat met bijvoorbeeld een burenakkoord en de invoering van uitgangspunten uit de Omgevingswet, waarbij iedereen geacht wordt een zorgplicht te hebben voor de fysieke leefomgeving."

"De gemeente handhaaft waar dat moet, stelt zich echter niet primair op als controleur maar als adviseur; streng waar het moet maar coulant waar het kan. "

Geen van beide

"Een groot deel van onze gemeente is al welstandsvrij. Op zich is het goed om onnodige regels af te schaffen. Waar nog welstandsregels zijn, is dit vaak op gezichtsbepalende plekken. Daar heeft het wel nut. "

Geen toelichting gegeven

Oneens

Geen toelichting gegeven

"Dit onderwerp staat niet in ons verkiezingsprogramma hetgeen betekent dat wij geen wijziging van het huidig beleid beogen."

"Anders krijg je te maken met willekeur, wildgroei en verrommeling. Dit moet in de komende Omgevingswet ook verankerd worden. "

"De welstandsregels mogen wel worden aangepast, maar zorgen ook voor een ordentelijk straatbeeld. De kosten vinden wij in verhouding staan tot de opbrengsten. We willen geen 'Belgische toestanden'. "

"Welstandsregels zorgen ervoor dat straten uniformiteit behouden wat de rust en leefbaarheid in wijken ten goede komt. Ook worden zo de belangen van alle bewoners gewaarborgd."

3. Zondagsluiting

Winkels en andere bedrijven moeten op zondag gesloten zijn.

Eens

"De 24/7-economie eist soms een zware tol van mensen; ieder mens heeft rust nodig. Een dag per week om te ontspannen. "

"De CDVP blijft voorstander van het beperken van koopzondagen. De kleine ondernemer kan daardoor eerlijk concurreren met de grote winkelketens als hij niet zeven dagen in de week moet werken."

Geen van beide

"Kleine ondernemers worden benadeeld door de zondagopenstelling van winkels, omdat ze dan hogere kosten hebben. Personeel dat op zondag werkt verdient wel een extra salaris."

Oneens

"De VVD wil dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen ook als dat betekent dat zij dat op zondag willen doen. (verkiezingsprogramma p.3)"

Geen toelichting gegeven

"Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Winkels mogen open alle zondagen en wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en cafés."

"CDA vindt dat deze discussie 4 jaar geleden is gevoerd en zijn van mening dat een ondernemer prima in staat is om zelf te beoordelen of hij zijn winkel of bedrijf op zondag sluit."

"Forza! is er helemaal geen voorstander van om winkels en bedrijven voor te schrijven wanneer ze open mogen zijn."

"Laat de vrijheid aan de ondernemers. Zondag is een mooie, vrije dag voor inwoners om te genieten van het winkelcentrum. Daarnaast bevordert het de groei van de economie en werkgelegenheid. "

"De zondagopenstelling zoals hij nu is voorziet in een duidelijke behoefte. In de geseculariseerde samenleving geven we mensen en winkeliers graag de ruimte om elkaar ook op zondag te ontmoeten. We zien geen reden om de huidige zondagsopenstelling daardoor opnieuw ter discussie te stellen."

Geen toelichting gegeven

"Winkels mogen alle zondagen open zijn. Openstelling van winkels is een vrije keus van de ondernemer."

4. Woningaanpassing

De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor ouderen om hun woning aan te passen.

Eens

"De overheid wil dat mensen langer voor zichzelf kunnen zorgen. Om te zorgen dat ouderen hun sociale netwerk kunnen behouden is het belangrijk dat ze in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen. Als daarvoor aanpassingen aan hun woning moet worden gedaan, moet de gemeente daarvoor geld beschikbaar stellen. "

"CDA vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam moeten blijven. Door aanpassingen in de woning wordt dit bevorderd. De gemeenteraad, dus ook het CDA, heeft de opdracht aan het College van B en W gegeven om met voorstellen te komen."

"Wmo-voorzieningen zijn er voor iedereen die daar aanspraak op wil maken. "

"We vinden het als samenleving belangrijk dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is het ook belangrijk om hen daartoe in staat te stellen. Medisch noodzakelijke aanpassingen aan woningen kunnen daarbij helpen, en het is een goed idee om daar als gemeente in te faciliteren."

"Als ouderen langer kunnen thuiswonen, moet de gemeente hen zeker financieel helpen indien nodig voor woningaanpassingen."

Geen toelichting gegeven

"Wij willen zorg dragen voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg en minder validen. Dit kan door bijvoorbeeld het "opplussen" van bestaande woningen, zodat deze groepen veilig kunnen wonen in een toegankelijk huis."

"Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen. Wij zijn dan ook voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Ook moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben."

Geen van beide

"Er is al een mogelijkheid via de Blijverslening en via de WMO. Dat is genoeg. "

Oneens

"De VVD vindt dat ouderen zoveel mogelijk zelf regie en verantwoordelijkheid moeten nemen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. (verkiezingsprogramma p.20)"

"Ouderen wil graag langer in hun woning blijven wonen en om deze levensloopbestending te maken biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al duidelijke richtlijnen wanneer beperkingen gecompenseerd moeten worden. Als duidelijk is dat gecompenseerd moet worden, kiest de gemeente daarbij voor de goedkoopst adequate oplossing, met de nadruk op adequaat! Er wordt dus altijd al, op wettelijke grondslag, voldoende geld beschikbaar gesteld voor noodzakelijke aanpassingen."

"Aanpassingen aan de eigen woning zijn in eerste instantie voor de woningeigenaar zelf. "

5. Noord-Zuidlijn

De gemeente moet pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp en daar ook aan meebetalen.

Eens

"Er zullen veel nieuwe woningen gebouwd worden in de regio. Het is belangrijk dat in de regio inwoners zich goed kunnen verplaatsen. Daarom wil de VVD dat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn niet alleen naar Schiphol maar ook naar Hoofddorp wordt doorgetrokken. (verkiezingsprogramma p.24)"

"HAP is voorstander van het doortrekken van de Noord/Zuidmetrolijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Haarlemmermeer. Dat zorgt voor een nóg betere ontsluiting van- en snellere verbindingen tussen onze gemeente en de hoofdstad. "

"Haarlemmermeer blijft groeien zodat drukke vervoersknooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer moeten worden verbeterd en uitgebreid. Het beter benutten en doortrekken van het bestaande Amsterdamse metronet Noord/Zuidlijn naar Schiphol verlicht de dagelijkse verkeersopstopping en deze lijn mag wat D66 betreft ook worden doorgetrokken naar Hoofddorp."

"De PvdA is voorstander van een goed Openbaar Vervoer. Zeker met Schiphol in onze gemeente moeten we ervoor zorgen dat zij ook goed bereikbaar zijn. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn draagt daaraan bij. Daarnaast is er ook minder CO2 uitstoot wat een bijdrage levert aan een schoner milieu. Daar mag de gemeente een passende bijdrage aan leveren. "

"Er is dringend een mobiliteitsvisie nodig, waarin andere vormen van vervoer dan de auto centraal staan. De Noord-Zuidlijn past in dat beeld, en kan ook zeker voorzien in een behoefte snel naar Amsterdam te reizen. "

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

"Investeringen in het vervoersnetwerk zijn noodzakelijk. Het is van groot belang dat de verbinding wordt gezocht met de omliggende gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Het CDA is wel voorstander van het doortrekken van de Noord- Zuidlijn naar Schiphol."

"De gemeente moet pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp maar de financiering moet komen van de Vervoersregio waar we lid van zijn en ook aan meebetalen."

"Wij hebben uitstekend hoogwaardig openbaar vervoer. Een miljoenenproject zoals dit vinden wij niet nodig."

"Een uitbreiding van Amsterdamse metroverbindingen (Noord – Zuid Lijn) gaat alleen naar Hoofddorp en biedt bewoners van andere kernen geen voordelen. Wij willen hen daar niet aan mee laten betalen door hogere belastingen. Onderzoek alternatieven als Lightrail waar veel meer kernen voordeel van kunnen hebben."

"De CDVP is tegen het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp, als de inwoner hiervoor financieel moet opdraaien. Er zijn goede verbindingen met het OV naar Amsterdam (al dan niet via Schiphol). Bovendien is de Noord/Zuidlijn enorm budget overschrijdend geweest. Liever geen nieuw debacle in onze gemeente."

"Wij zijn geen voorstander van het doortrekken van de NZ-lijn naar de Haarlemmermeer. De NZ-lijn heeft erg veel geld gekost en het doortrekken van deze verbinding zal ook uitlopen op kostenoverschrijdingen. De gemeente moet dit soort grote projecten niet aangaan. Als men de NZ-lijn wil doortrekken naar Hoofddorp, wordt dit alleen gedaan om reizigers naar/vanuit Amsterdam te bedienen, dan gebeurt dit ten gunste van Amsterdam, dus zal die gemeente ervoor moeten betalen."

6. Museum

Het Fort bij Aalsmeer, waar Luchtoorlog- en verzetsmuseum Crash in zit, moet in handen van de gemeente blijven.

Eens

"Behoud van cultureel erfgoed, zoals de Forten, is bepalend voor onze polderidentiteit."

"Cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokale geschiedenis en cultuur. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed (zoals de Geniedijk en andere onderdelen van de Stelling van Amsterdam) te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. "

"CDA vindt dat we monumentale panden niet moeten verkopen. Zeker het Fort bij Aalsmeer is een bij alle inwoners geliefd iconisch pand. Bovendien is er voor Crash geen alternatieve plek gevonden. "

"Forza vind dat monumenten zoals het fort bij Aalsmeer van ons allemaal zijn en van grote cultuurhistorische waarde zijn."

"Het Fort zal ook niet verkocht worden, de gemeente zal het marktconform verhuren. "

"Het Fort behoort tot het culturele erfgoed van de gemeente, het is deel van een Unesco-monument, en geniet daarom een beschermde status waar wij graag aan vasthouden."

"Het fort bij Aalsmeer is een belangrijke locatie voor veel mensen en de gemeente moet nooit haar historische monumenten verkeerd gaan gebruiken."

Geen toelichting gegeven

"Net als het Fort Vijfhuizen mag dit deel van de Stelling van Amsterdam ontwikkeld worden. De gemeente moet zorgdragen dat dit historisch museum behouden blijft voor onze gemeente."

Geen van beide

"Bij een gezonde financiële begroting en afdoende draagkracht onder bewoners kan dit museum onder gemeentelijk bewind blijven. Zo niet dan zullen particuliere initiatieven dit over moeten nemen."

Oneens

"Voor de VVD Haarlemmermeer is cultuur de uitkomst van activiteiten van vrije individuen. Cultuur is een verbindende factor die bij voorkeur zonder subsidie of andere vormen van overheidsinmenging bestaansrecht moet hebben. (verkiezingsprogramma p.26)"

"Een mooie locatie, dat is wat we het museum toewensen. Dat hoeft echter niet per se in het Fort te zijn."

7. Handhavers

De gemeentelijke handhavers moeten meer bevoegdheden krijgen, zij moeten bijvoorbeeld een bekeuring kunnen uitdelen aan iemand die door rood rijdt.

Eens

"De VVD vindt een veilige verkeersinrichting alleen niet voldoende. Er moet ook meer aandacht zijn voor handhaving. De lokale VVD zet zich daarom in, bij onder andere de Tweede Kamer, voor een uitbreiding van de bevoegdheden van onze lokale BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren). De VVD vindt dat BOA’s bijvoorbeeld prima snelheidsovertredingen in woonwijken kunnen bekeuren of door rood licht rijden. (verkiezingsprogramma p.23)"

"Als dit gaat om eenvoudige taken die de politie ontlasten, is HAP het eens met uitbreiding van taken en bevoegdheden van handhavers. De politie kan zich hierdoor nog meer richten op de veiligheid in onze gemeente. "

"Eén van de maatregelen die D66 voor ogen heeft om leefbaarheid en veiligheid te vergroten is een uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Wachten op “meer blauw op straat” duurt te lang en ligt ook buiten de invloedssfeer van Haarlemmermeer. Voor de opleiding en inzet van BOA’s kan D66 zich wel hard maken. Een duidelijk zichtbare groep handhavers, die de ogen en oren van een wijk zijn, hebben direct een positieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid van een wijk. "

"CDA is bereid capaciteit en bevoegdheden van de gemeentelijke handhavers, de boa’s, uit te breiden."

"Zelfs bij uitbreiding van de politiesterkte in onze gemeente blijven veel taken op het gebied van preventie en bestrijding van overlast liggen. Daarom is een forse uitbreiding van het gemeentelijk team Handhaving en Toezicht volgens Forza! hard nodig. Ook het takenpakket van Team Handhaving en toezicht behoeft enige aanpassing. Van minder parkeercontroles naar meer preventieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts. "

"De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid door de openbare ruimte zo veilig mogelijk in te richten, en bewoners kunnen helpen een veilige sfeer te maken en te behouden; samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en kunnen ingrijpen als het misgaat. GroenLinks wil dat de politie dichtbij de burger opereert, met herkenbare gezichten in de wijk, zoals dat van de wijkagent en gemeentelijke handhaver."

"Waar dat kan, is het goed, om daarmee de politie te ontlasten."

"De handhavers zijn helaas TE beperkt in hun handelen, hierdoor kan de politie zich meer richten op bestrijding van criminaliteit"

"Wij vinden dat handhaving effectiever en intensiever kan. Onderzoek wat de grootste ergernissen zijn voor bewoners, maak een Ergernis Top 10 zoals we deze kennen uit het verkeer. Zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd gebaseerd op deze Ergernis Top 10! "

Geen van beide

"Binnen de grenzen wat wel en niet mag, is er maatwerk nodig in bevoegdheden. BOA's kennen een andere geweldsinstructie dan de politie. Aan veiligheid mag nooit worden toegegeven. "

Oneens

Geen toelichting gegeven

"Gemeentelijke handhavers zijn opgeleid in een afgebakend vakgebied als het om de leefbaarheid gaat. Wij zijn tegen uitbreiding van hun bevoegdheden, omdat ze daarvoor niet zijn opgeleid."

8. Inspraak

Bij woningbouw moet inspraak van omwonenden leidend worden.

Eens

"Ook hier geldt: waar dat kan moeten inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over hun directe leefomgeving. "

Geen toelichting gegeven

"Om de leefbaarheid zowel in nieuw te ontwikkelen gebied als er omheen te garanderen, is de inspraak van omwonenden zwaarwegend. Zij wonen er al. Wij willen hun leefomgeving niet onder "druk" zetten."

"Binnen vooraf duidelijk gestelde kaders moet de inspraak van omwonenden leidend worden bij woningbouw in bestaande woonwijken."

Geen van beide

"Dat kan niet. Er zijn altijd meer belangen dan die van de omwonenden. Maar er moet wel serieus rekening gehouden worden met hun (ook privaatrechtelijke) belangen."

Oneens

"Woningbouw komt tot stand door een samenwerking tussen gemeente en corporaties of particuliere ondernemers. De VVD vindt dat inspraak van inwoners daarbij belangrijk is maar vindt het onrealistisch om te stellen dat deze inspraak leidend moet zijn. De VVD voorziet dat er dan onvoldoende gebouwd wordt en het grote woningtekort aanhoudt."

"Er kan meer rekening gehouden worden met omwonenden. D66 heeft zich daar afgelopen jaren hard voor gemaakt in de gemeenteraad en diverse keren aanpassingen afgedwongen ten behoeve van omwonenden. Te vaak houdt de gemeente of een ontwikkelaar onvoldoende rekening met zienswijzen en bezwaren. Het kan echter niet zo zijn dat omwonenden altijd leidend zijn, dat zou teveel ontwikkelingen helemaal op slot kunnen zetten en de vraag naar woningen is groot. "

"Bij woningbouw spelen meerdere belangen een rol. Daarom is het niet wenselijk om de inspraak van 1 groep leidend te laten zijn. Uiteraard vindt het CDA de inspraak van omwonenden van belang en zal daarmee, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden moeten worden."

"Forza! vindt dat de belangen van omwonenden een belangrijke rol moeten spelen in beslissingen die bepalend zijn voor hun eigen leefomgeving. Dus ook bij woningbouw. Toch zijn de belangen van de woningzoekenden voor ons net zo belangrijk en is het woningtekort zo nijpend dat we soms ook beslissingen moeten nemen die niet door iedereen even leuk worden gevonden."

"Niet leidend, wel kijken naar hoe de nieuwbouw past in de bestaande omgeving, er zullen altijd tegenstanders wezen. "

"Inspraak van omwonenden is héél belangrijk, maar wij willen ook de stem van de nieuwe bewoners laten meewegen. Hun belang is ook belangrijk; wij willen ook dat we voldoende huisvesting voor mensen kunnen bieden. Die afweging is uiteindelijk aan het gemeentebestuur. "

"De gemeente moet het algemeen belang dienen, dat gaat verder dan de belangen van direct omwonenden."

9. Muziekles

Elk basisschoolkind moet met subsidie van de gemeente muziekles krijgen.

Eens

"Als het gaat om schoolklassen en als het gaat om openbaar onderwijs. "

"De CDVP is voor het faciliteren en stimuleren van muziekbeleving, drama en kunstuitingen, zowel in verenigingsverband als in de samenwerking met het onderwijs. Muziek leert kinderen goed te luisteren. Dit laatste heeft een positief effect op de taalontwikkeling van een kind."

Geen van beide

"Cultuur moet je jong mee beginnen en muziek is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Het CDA vindt dat via Pier K meer aandacht zou moeten worden gegeven aan muziekonderwijs. "

Oneens

"Er bestaat al een subsidieregeling om muziekles in onze gemeente mogelijk te maken. Extra subsidie voor scholen vindt de VVD dan ook overbodig en leidt tot onnodig hoge kosten."

"Naast muzikale vorming op de basisschool vindt HAP het volgen van muziekles een verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de lokale overheid. "

"D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende (faciliteiten voor) cultuur en natuureducatie. De gemeente moet een rol spelen bij de cultuureducatie aan kinderen uit een gezin met een laag inkomen onder andere door de toegankelijkheid tot het jeugdcultuurfonds te vereenvoudigen. Voor ieder basisschool kind een subsidie verstrekken voor muziekles is geen goed idee. Scholen hebben zelf de mogelijkheid om via een cultuurbijdrage van ouders en schoolbestuur muziekles aan te bieden."

"Forza is geen voorstander van subsidies. Een subsidie is niets anders dan uw eigen geld retour minus het salaris van de ambtenaar die het terugstort. Wij zien meer in het verlagen van belastingen zodat u zelf kunt beslissen waar u uw geld aan uitgeeft."

"Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders. Voor hen die met minder moeten rondkomen, zijn er al regelingen die het mogelijk maken deel te nemen aan kunst en cultuur. "

"GroenLinks vindt muziekonderwijs belangrijk. De gemeente zorgt er met subsidie voor dat ook kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, muziekles kunnen krijgen als ze daar belangstelling voor hebben. "

"Culturele vorming is belangrijk, maar we vinden dit allereerst een taak van de ouders."

Geen toelichting gegeven

"Wij vinden dat elk kind de mogelijkheid moet hebben zich op veel vlakken te kunnen ontplooien. Dit geldt dus niet uniek voor alleen muziekles. Dit is de eigen interesse van het kind dan wel de ouders en zij zijn hier dan ook verantwoordelijk voor. Binnen de gemeente bestaan genoeg gesubsidieerde mogelijkheden tot het krijgen van muziekles."

10. Park21

De gemeente moet stoppen met de aanleg van Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

Eens

"Park21 voorziet nauwelijks in een behoefte van de inwoners, en wordt vooral gebruikt om toch maar een bestemming te vinden voor een groot door Schiphol belast gebied. We zijn voor een groen park, maar tegen een groot pretpark in dit gebied. De plannen zijn nog veel te vaag om nu al zover te gaan dit agrarische gebied grootschalig te gaan ontwikkelen. Bovendien kan het wegennet een grootschalige ontwikkeling niet aan."

"Wij zijn voor het ondersteunen van goede initiatieven van agrariërs, zoals die er zijn, niet voor de gemeentelijke megalomane plannen."

"Park 21 is een geldverslindend project en heeft geen toekomst."

"De totale omvang van Park21 maakt dat dit hoge kosten met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud. Wij zijn voorstander van meer groen, maar dan wel dichterbij de burger en ook in overleg met diezelfde burger. Zo ontstaat een kleiner recreatiegebied wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden door de burger zonder grote financiële risico’s. Voor de realisatie van Park21 wordt gebruik gemaakt van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten), reden te meer dat wij tegen PARK21 zijn!"

Geen van beide

"Er is geen zicht gekomen op concretisering van de plannen die een financiële basis vormen voor aanleg van Park21, daarom vindt het CDA dat de aanleg herijkt moet worden. "

Oneens

"De VVD vindt wonen in een groene omgeving belangrijk. met de aanleg van Park21 is er naast wonen in een groene omgeving ook ruimte voor recreatie dichtbij huis en ruimte voor particuliere initiatieven.(verkiezingsprogramma p.15)"

"Stoppen betekent dat we geld weggooien. Daarnaast is HAP voorstander van het openhouden (dus niet volbouwen) van het groene gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Zo behoudt Haarlemmermeer haar ‘groene’ landelijke karakter en kunnen agrariërs hun boerenbedrijven met andere zaken combineren, zoals recreatie, zorg en innovatie."

"Park21 is een visitekaartje voor onze Haarlemmermeer. Een uniek gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep waar een grootschalig groen- en recreatiegebied midden in Haarlemmermeer wordt gerealiseerd. Van agrarische transformatie en samenwerking met onze boeren, toekomstbestendige waterberging, ontwikkeling van recreatie door ondernemers en betrokkenheid van onze inwoners: D66 ziet de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet."

"Forza! is voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd."

"Park21 is hard nodig voor de recreatieve functies in onze grote gemeente. Zeker wanneer we nog 20.000 woningen bij gaan bouwen. "

Geen toelichting gegeven

"Park21 mag worden aangelegd, maar dit mag niet ten koste gaan van landbouwgrond."

11. Referendum

Bij omstreden beslissingen moet de gemeente een referendum onder de bevolking houden.

Eens

"Waar dat kan moeten inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. "

"D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen alleen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. "

"Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om zelf voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten en een door het gemeentebestuur genomen besluit terug te kunnen draaien. "

Geen toelichting gegeven

"Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren wat er speelt in de samenleving en er ook daadwerkelijk iets mee doen. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. Daarom zijn wij voor een raadgevend referendum. "

Geen van beide

"GroenLinks wil inwoners graag zo vroeg mogelijk intensief betrekken bij de besluitvorming. Voor sommige onderwerpen zou een referendum een oplossing kunnen zijn, maar het middel leidt te vaak tot een simpele ja/nee-vraag. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en posities centraal. "

"Een referendum kan een middel zijn om de burgers mee te laten beslissen bij grote besluiten. Er zullen dan wel duidelijke regels moeten komen over wat men onder een omstreden beslissing verstaat en de beslissing moet impact hebben op de gehele gemeente. Tevens moet gewaarborgd zijn dat inwoners de juiste informatie krijgen om tot een goede beslissing te komen."

Oneens

"De VVD vindt een referendum geen geschikt middel om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. De VVD zet in op participatie van, en het gesprek aangaan met, inwoners."

"CDA vindt dat een referendum geen instrument is om ingewikkelde vragen voor te leggen aan inwoners. Een ja of nee antwoord doet meestal geen recht aan omstreden beslissingen. De vraagstelling in een referendum is meestal te versimpeld."

"De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners. Daar ligt het mandaat voor 4 jaar. Bij een referendum trek je altijd de tegenstander aan, de voorstanders of mensen die het wel goed vinden maken de gang naar de stembus niet. Altijd dus een gekleurde uitslag. "

"Een referendum blijkt keer op keer een slecht instrument. Vaak zijn de in referenda genoemde onderwerpen zo ingewikkeld, dat je je er heel erg in moet verdiepen om een goed oordeel te kunnen geven. Dat is precies de reden dat de keuzes aan politici worden overgelaten."

"Het nadeel van het referendum is het ja/nee. Omstreden beslissingen zijn vaak van te voren ook duidelijk, ga dan gewoon vroeg in gesprek met veel mensen. Een referendum is alleen raadgevend aan de gemeente. De gemeente kan veel beter tijd en moeite steken in goede communicatie en participatie met inwoners en betrokkenen."

12. Zorgverlener kiezen

Iemand die hulp nodig heeft, moet zelf kunnen kiezen door welke zorgverlener hij geholpen wil worden, ook als dat duurder is voor de gemeente.

Eens

"Iedereen die zorg wil verlenen die door ons allen collectief betaald moet worden moet een contract afsluiten met de gemeente. Hierbij zal er nog steeds sprake zijn van enige prijsverschillen maar het staat de hulpvrager vrij om te kiezen wie hem helpt."

"Zorg is maatwerk, daarbij is de kwaliteit van de zorg leidend. Als daardoor gemeentelijk geld nodig is, dan is dat nodig. "

"Zorg is persoonlijk; daarbij hoort vrije keuze."

"Alleen moet de gemeente wel hiervoor kaders en regels instellen. Niet alle zorgkeuzes kunnen zonder overleg."

"Als gemeente hebben we aangegeven dat wij maatwerk willen aanbieden. In dit geval is de wens van de hulpvrager leidend."

Geen van beide

"Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen. Naast heldere regels is soms maatwerk nodig. "

"We vinden zorgvrijheid belangrijk. De gemeente moet garant staan voor goede zorg voor iedereen. Ook mensen met een zorgvraag hebben keuzevrijheid, bijvoorbeeld over de plek waar zij dagbesteding willen volgen. We vinden het echter logisch dat als hier hogere kosten mee gemoeid zijn, dat die dan niet vanzelfsprekend ten koste gaan van het collectief. "

Oneens

"Het uitgangspunt van de VVD is dat inwoners tevreden moeten zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Bij de inkoop van voorzieningen moet de gemeente een ruim aanbod creëren met goede informatie. (verkiezingsprogramma p.20)"

"Door volledig vrije keuze en de kosten bij de gemeente neer te leggen zullen de zorgkosten van de gemeente de pan uit rijzen en dat is niet de bedoeling. "

"Met belastinggeld van inwoners en bedrijven moet zorgvuldig worden omgegaan en dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven van de gemeente."

Geen toelichting gegeven

"De gemeente zal er voor moeten zorgen dat de meest optimale zorg geleverd wordt binnen de gestelde financiële kaders. Maatwerk per inwoner, hoewel uiteraard wenselijk, zal een te grote druk leggen op de betaalbaarheid van het gehele pakket van kwalitatief goede zorg en past daarom niet binnen de gestelde financiële kaders. Wel zal de geleverde zorg tijdig en juist geëvalueerd moeten worden om de optimale zorg ook voor de toekomst te garanderen."

13. Landbouwgrond

De gemeente moet minder bouwen op (voormalige) landbouwgrond.

Eens

"HAP is voorstander van het openhouden (dus niet volbouwen) van groene gebieden en kiest voor het behoud van het landelijke karakter in kleine dorpen en voor verstedelijking bij OV-knooppunten in de grotere dorpen. "

"Haarlemmermeer is groen en moet groen blijven, met ruimte voor boeren, die niet alleen zorgen voor het landschap, maar ook een belangrijke pijler van onze lokale economie zijn. De focus moet liggen op verdichting van de kernen in plaats van bouwen in de (groene) ruimte tussen de kernen. D66 vindt het belangrijk dat groei niet ten koste gaat van leefbaarheid, natuur en groen in Haarlemmermeer."

"Bouw van nieuwe woningen is hard nodig, maar niet ten koste van het open polderlandschap. Het liefst zetten we vol in op binnenstedelijke verdichting. Dat geeft minder druk op het wegennet, en geeft voldoende draagvlak voor openbaar vervoer en andere collectieve voorzieningen. Bovendien is het uit het oogpunt van waterbeheersing ook zeer onverstandig om (opnieuw) te bouwen in agrarisch gebied in de polder."

"We willen de polder zo open mogelijk houden."

"Bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Wij vinden natuurbehoud belangrijk, maar de achterstand op de woningmarkt rechtvaardigt om een deel op te offeren om goedkope sociale huurwoningen te realiseren. Agrarische- of landbouwgrond moet behouden worden waarvoor het bedoeld is."

"De gemeente moet alle mogelijkheden onderzoeken of er binnen de kern gebouwd kan worden op zogenaamde inbreilocaties (oude industrieterreinen of braakliggende terreinen etc.) voordat er in het buitengebied gebouwd gaat worden."

Geen van beide

Oneens

"Er is een groot woningtekort in onze gemeente. De VVD wil daarom zo min mogelijk regels die de woningbouw belemmeren. "

"CDA vindt dat er moet worden uitgegaan van beschikbare grond. De urgentie van het bouwen van woningen is enorm."

"De opgave om nieuwe woningen te bouwen is zo groot dat we er niet aan ontkomen om ook op landbouwgrond te bouwen."

"Er is op dit moment woningnood. Ieder stuk grond dat bebouwbaar is, komt ten goede aan de oplossing van de woningnood. Echter de gemeente bouwt niet, maar maakt het middels bestemmingsplannen wel mogelijk. "

"Er kunnen huizen in buitengebieden worden gebouwd, maar zorg dan voor groene wijken en voor natuur."

Geen toelichting gegeven

14. Uitkering en werken

Mensen met een uitkering moeten in ruil daarvoor voor de gemeente werken.

Eens

"De VVD gunt het iedereen om mee te doen in onze maatschappij. Als je in de bijstand zit, verwachten we dat je een verplichte tegenpresatie levert. Op die manier doe je concreet iets terug voor de uiterking die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. (verkiezingsprogramma p.5)"

"Als je kunt werken moet je ook werken, betaald of als vrijwilliger."

"Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil hen stimuleren kansen te pakken, passend werk te vinden of zich op een andere manier nuttig te maken voor de samenleving. "

"De tegenprestatie voor het krijgen van een bijstandsuitkering is nog onvoldoende van de grond gekomen. Het huidige college heeft er in ieder geval niets mee gedaan. In Haarlemmermeer doe je als het aan van Forza! ligt en mits gezond van lijf en leden, twintig uur per week iets terug voor de maatschappij. Heel normaal vinden wij van Forza! Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat mensen die een tegenprestatie verrichten zich gezonder en gelukkiger voelen."

"Mensen met een bijstandsuitkering kunnen verplicht worden om gepast werk te verrichten als tegenprestatie voor de samenleving mits men dit fysiek of mentaal aankan. "

Geen toelichting gegeven

"De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving. Het gaat daarbij om een maatschappelijke taak. De CDVP heeft een motie met deze strekking gesteund in de gemeenteraad van Haarlemmermeer."

Geen van beide

"De wet maakt het mogelijk maar stelt eisen dat het niet ten koste mag gaan aan betaald werk. De eis van tegenprestatie is dus beperkt mogelijk. "

Oneens

"Je hebt niet zomaar een uitkering, dan is er wat aan de hand. Helpen weer in een werkritme te komen als opstap naar een baan is prima. Het is niet de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigde bestaand werk uitvoert. Moet altijd extra wezen. Onder de mensen komen, wat zinvols doen dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. "

"Wij zijn ervoor dat mensen met een uitkering meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen en zo aan de uitkeringssituatie te ontsnappen. Wij zijn ook voor intensieve begeleiding van mensen met een uitkering. Maar wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij willen dat er minder dwang wordt opgelegd, omdat dit op lange termijn geen enkele oplossing blijkt te bieden. "

"Veel mensen met een uitkering kunnen dit niet. Bovendien moet eerder reïntegratie in de samenleving/arbeidsmarkt voorop staan, dan het leveren van een tegenprestatie."

"Dit werkt niet. Het verplichten van een tegenprestatie zal veel weerstand opwekken. Wij zijn voorstander van beloning. Beloon mensen als zij positief bijdragen door bijvoorbeeld werk te verrichten voor de gemeente. De beloning kan dan in de vorm van tegemoetkoming in bepaalde uitgaven, opleidingen, cursussen etc."

15. Verkoop grond

De gemeente moet een onderzoek doen naar eventuele misstanden bij de verkoop van grond door de gemeente in de afgelopen tien jaar.

Eens

"D66 staat voor een integer openbaar bestuur en een bestuursstijl waarin je fouten mag maken, als je er open over bent, ze herstelt en ervan leert. Deze bestuursstijl vereist een luisterend oor en een houding die altijd ten dienste staat van het publieke belang. Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. "

"De gemeente hoort naar haar inwoners en bedrijven toe van onbesproken gedrag te zijn. Als er omtrent het handelen van de gemeente inzake grondtransacties ook maar een zweem van corruptie hangt moet dat tot op de bodem worden uitgezocht."

Geen toelichting gegeven

"Strategisch aankopen mag voor ruimtelijke ontwikkeling, maar de gemeente is geen grondbedrijf. En het inzetten van instrumenten als onteigening is een kwalijke ontwikkeling voor grondverwerving."

"Om meer duidelijkheid te krijgen in dit jarenlange dossier vinden wij dat de gemeente, een externe partij, een uitvoerig onderzoek moet laten doen naar eventuele misstanden bij de verkoop van grond."

Geen van beide

"HAP heeft in het verleden al vaker aan de bel getrokken bij concrete aanwijzingen over misstanden, zoals bij het honkbalcomplex, Major League Baseball en de Calatravabruggen. En HAP zal dat, als daar concrete aanleiding toe is, opnieuw doen. "

"Er is al veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren. Maar mochten er nieuwe serieus belangrijke nieuwe feiten worden ontdekt, moet de waarheid boven tafel komen."

Oneens

"Mocht er gegronde aanleiding zijn om aan te nemen dat er sprake is van misstanden bij de verkoop van grond, dan moet daar onderzoek naar gedaan worden door een onafhankelijke partij (een rechter of een enquêtecommissie, etc). Dat de gemeente zichzelf gaat controleren op misstanden vindt de VVD ontoereikend."

"Terugkijken naar alle grondtransacties gedaan in de afgelopen 10 jaar achten wij niet zinvol. Wanneer blijkt dat er sprake is geweest van een misstand dan moet de grondtransactie uiteraard grondig worden onderzocht."

"Diverse rechtszaken de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er geen misstanden zijn. "

"GroenLinks wil dat de gemeente een meer transparante grondpolitiek voert, waarbij duidelijk wordt wat het belang van de inwoner is. De komende jaren wil GroenLinks graag een onderzoek naar hoe dit te bewerkstelligen. Naar eventuele misstanden is in het verleden al veel onderzoek gedaan. Zolang er geen duidelijk nieuwe aanleiding is, zien wij geen reden zulk onderzoek te hervatten. "

"Op dit moment is er geen concrete aanwijzing dat er structurele misstanden zijn geweest bij de verkoop van grond door de gemeente in de afgelopen 10 jaar."

16. Zonnepanelen

De gemeente moet boeren en landeigenaren toestaan om zonnepanelen in weilanden te plaatsen.

Eens

"De VVD wil de mogelijkheden voor het gebruik van energiebronnen zoals aardwarmte, zonne-energie, windenergie, reststoffen en vergisting van groenafval in de agrarische sector stimuleren. De lokale VVD wil dit niet doen door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te scheppen. (verkiezingsprogramma p.7)"

"D66 stimuleert projecten die bijdragen aan milieu-adaptatie. Ecologische zonneweides kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Met een goede landschappelijke inpassing van de zonnepanelen, de juiste plantensoorten en afgestemd maaibeleid kunnen planten, bijen en andere insecten floreren."

"Dit bevordert de duurzaamheid. De totale gemeente moet er voor zorgen dat energie opgewekt wordt, indien men van gas af gaat. De gemeente moet dit soort initiatieven steunen "

"De energietransitie is een van de grootste opgaven voor de komende jaren. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is veel inspanning nodig. Zonne-energie is daarbij een van de meest haalbare alternatieven. Graag op gebouwen en woningen, maar indien mogelijk kan dit ook op land."

Geen toelichting gegeven

"Wij zijn voorstander van het uitbreiden van het aantal zonneparken en het financieel stimuleren van privégebruik van zonnepanelen op het dak."

Geen van beide

Oneens

"HAP behoudt liever het open landelijke karakter van ons polderlandschap. Daarom zijn wij voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op daken van grote schuren, kantoorterreinen en grootschalige overdekte parkeerplaatsen, zoals Schiphol. "

"CDA wil geen grootschalige zonnepanelen op vruchtbare landbouwgronden zolang hier voor voldoende alternatieven voor zijn, bijvoorbeeld op daken."

"We willen eigenaren niets verbieden maar Forza! is er geen voorstander van om vruchtbare landbouwgronden op te offeren ten behoeve van grootschalige zonneparken. Forza! is een voorstander van de ‘zonneladder’, zodat eerst gekozen wordt voor onbenutte daken van gebouwen en terreinen. Op deze manier kunnen we vruchtbare landbouw en natuur zoveel mogelijk ontzien en zorgen we toch voor de groei van zonne-energie."

"In eerste instantie willen we zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen, parkeergarages, huizen, etc. Pas als het echt niet anders kan om de doelen te halen, kan overwogen worden vergunningen te verlenen voor zonnepanelenparken. Het is jammer als vruchtbare grond hiervoor moet verdwijnen."

"Zonnepanelen op daken moet gestimuleerd worden, maar niet in de vorm van zonneakkers."

"Zonnepanelen mogen niet op weilanden worden geplaatst als dit ten koste gaat van agrarische grond. Wij willen zoveel mogelijk daken van woningen, bedrijven, scholen en andere instellingen benutten bij het plaatsen van zonnepanelen."

17. Hondenbelasting

Haarlemmermeer moet de hondenbelasting afschaffen.

Eens

"De VVD is tegen belastingen zonder duidelijke onderbouwing. Daarom wil de VVD de hondenbelasting afschaffen. (verkiezingsprogramma p.30)"

"Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen. "

Geen toelichting gegeven

"Hondenbelasting is een oneerlijke belasting en dateert vanaf de Middeleeuwen. De opbrengsten zijn vele malen hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor hondgerelateerde zaken. Het is een gemeentelijke melkkoe."

Geen van beide

"De hondenbelasting kan blijven als deze gebruikt wordt voor meer losloopgebieden voor honden, meer afvalbakken en betere handhaving. De hondenbelasting moet gebruikt worden waarvoor deze bedoeld is!"

Oneens

Geen toelichting gegeven

"Hondenbezit brengt kosten met zich mee voor de samenleving. De gemeente legt er speciale uitlaatgebieden voor aan en zorgt dat hondenpoep wordt opgeruimd. D66 vindt het goed dat hondenbezitters zelf voor de kosten daarvan opdraaien."

"Hondenpoep is voor veel inwoners een doorn in het oog. Inzet van het CDA is onder andere het continueren van de hondenbelasting om maatregelen tegen overlast te financieren."

"Honden zijn hele lieve huisdieren, echter geven zij overlast voor anderen in de openbare ruimte. Om daar voorzieningen te treffen als vrije loopgebieden, poepveldjes en hondenpoepbakken, is geld nodig om dat te realiseren. Het is gerechtvaardigd dit te laten opbrengen door de hondeneigenaren, dus heffen wij hondenbelasting. "

"De hondenbelasting voldoet aan het principe dat wij aanhangen: 'De vervuiler betaalt'. Het is een bestaande belasting, er is geen reden om dat te veranderen en de met het opruimen van hondenpoep samenhangende kosten ten laste van de algemene middelen - en dus ten koste van alle bewoners, ook die zonder hond - te laten komen."

Geen toelichting gegeven

"Zeker! Hondenbelasting is een “algemene belasting” deze komt dus onvoldoende ten goede aan hondeneigenaren. "

18. Vrije markt

De vrije markt moet de verhouding tussen verschillende soorten woningen in nieuwbouwwijken bepalen.

Eens

"De VVD wil de (woning)markt uitdagen om met initiatieven te komen en ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen. De VVD wil daarbij een nadrukkelijke focus op de ontwikkeling van betaalbare koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Speciale aandacht verdienen woningen voor jongeren en senioren met zorg. (verkiezingsprogramma p.13)"

"Forza! wil af van het adhoc beleid dat per project in de gemeente onderhandeld moet worden over het percentage huur- en koopwoningen. Forza! wil bouwen naar behoefte en niet naar percentages. "

Geen van beide

Oneens

"Juist door de "liberale-vrije-markt-gedachte" zijn er de afgelopen jaren veel te veel dure woningen en veel te weinig betaalbare woningen gebouwd in Haarlemmermeer. Om de balans te herstellen moet de komende periode wat HAP betreft tenminste 50% van de huur- en koopwoningen in de sociale en middeldure sector gebouwd worden."

"D66 wil procedures voor transformaties en tenders versimpelen om meer ruimte te geven aan kleine ontwikkelaars, wooncorporaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. D66 is wel voorstander van het gericht afspraken maken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de bouw van starters-, gezinswoningen en zorgappartementen te stimuleren"

"CDA wil dat, gelet op de huidige wachtlijsten, 30 % woningen in de sociale huursector worden gebouwd en 20 % in het middensegment "

"Dat betekent dat projectontwikkelaars hun gang kunnen gaan en dat er alleen dure woningen (koop, huur) gebouwd worden, omdat zij hierdoor winst maken. "

"De overheid heeft een belangrijke taak in volkshuisvesting. Daarbij willen we graag 'gemengde wijken', zodat mensen met veel verschillende mensen in contact kunnen komen. Daarom is ingrijpen in de vrije markt als het gaat om woningbouw zeker geoorloofd."

"Er moet worden gebouwd naar behoefte, en daarom moet de gemeente de regie houden. "

"Iedereen moet kunnen wonen in een huis op basis van inkomen, minimaal 30% van alle nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn. Het is niet nodig om alleen maar elitair te wonen in Haarlemmermeer."

Geen toelichting gegeven

"De woningmarkt wordt steeds krapper. Er is nauwelijks nog keuze en goedkopere woningen voor starters zijn niet meer te vinden. In Haarlemmermeer wachten mensen vaak lang op een sociale huurwoning. Bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is noodzakelijk. Helaas maakt de vrije markt vaak een andere keuze. "

"De vrije markt mag zeker niet bepalen welke soorten woningen er gebouwd moeten worden. Projectontwikkelaars zullen voor winstmaximalisatie gaan en niet voor sociale woningbouw. De gemeente zal afspraken moeten maken met projectontwikkelaars zodat er afdoende woningen gebouwd worden in het betaalbare segment."

19. Vuurwerk

De gemeente moet op oudejaarsavond een vuurwerkshow organiseren.

Eens

"D66 vindt dat in navolging van andere gemeenten in Nederland ook Haarlemmermeer zou kunnen kijken naar de mogelijkheden om op een centrale plek in de polder een vuurwerkshow te organiseren voor alle inwoners. Een vuurwerkshow kan een positief effect hebben op het terugdringen van het knalvuurwerk en de overlast die op oudejaarsavond ervaren wordt. "

"Door een centrale vuurwerkshow geven we mensen wel de kans op het genoegen van vuurwerk, en feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. Tegelijk voorkomen we hiermee overlast voor mens en dier, en voorkomen we vele gewonden, en zorgen we voor minder milieubelasting."

"Beter in enkele grote kernen een show, zodat de overlast zo beperkt mogelijk blijft en inwoners kunnen genieten van een veilige show."

"Mits er OOK op gerichte plekken ook nog mag vuurwerk worden ontstoken."

"Vuurwerk maakt jaarlijks teveel slachtoffers, onder zowel daders als omstanders, mensen die de rest van hun leven de gevolgen moeten dragen. De kosten voor de inzet van brandweer, politie en hulpdiensten worden allemaal op de gemeenschap verhaald. Het is ongelofelijk dat commerciële belangen hierin zwaarder wegen. Om de voorstanders van vuurwerk tegemoet te komen, zou de gemeente op oudejaarsavond een vuurwerkshow moeten organiseren."

"De risico’s wat betreft veiligheid en de overlast van het vrij afsteken van vuurwerk worden ieder jaar ernstiger. Teneinde dit te voorkomen moet de gemeente de verkoop van vuurwerk verbieden, maar om de inwoners toch te laten genieten van traditioneel oudejaarsvuurwerk dient de gemeente op meerdere plekken vuurwerkshows te organiseren."

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Oneens

"De VVD gunt onze inwoners het plezier van zelf vuurwerk afsteken en onze lokale ondernemers de mogelijkheden om legaal vuurwerk te verkopen. De VVD vindt het ook belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig kan voelen en wil dat er gehandhaafd wordt op illegaal vuurwerk en vernielingen door vuurwerk. Daarvoor wil de VVD ook geld vrijmaken voor extra handhavers. (verkiezingsprogramma p.11) "

"Het kost veel geld en het doel wordt niet bereikt: illegaal knalvuurwerk blijft en de veiligheid vermindert als mensen na de centraal georganiseerde vuurwerkshow met een borrel op naar huis rijden. "

"CDA is geen voorstander voor het centraal organiseren van vuurwerk zoals uitgedragen tijdens een recent gehouden raadsvergadering. "

"Wij vinden de vuurwerkregeling zoals die is prima. Onze gemeente is veel te groot om op een centrale plek op kosten van de belastingbetaler vuurwerk af te steken. Dat zou dan al weer snel een feestje je worden voor een kleine groep. Niet doen dus."

"Als er behoefte aan is, kan men dit zelf organiseren met alle veiligheid daarom heen en de aanvraag voor een vergunning. De gemeente moet dat niet overnemen. Wel dient gehandhaafd te worden op overlast met afsteken en illegaal vuurwerk. "

20. Mantelzorgers

Mantelzorgers moeten ook voor zichzelf ondersteuning kunnen aanvragen bij de gemeente, ook als ze zelf niet in Haarlemmermeer wonen.

Eens

"Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en onmisbaar. D66 wil overbelasting van mantelzorgers voorkomen door te investeren in betere ondersteuning. Respijtzorg en voldoende professionele ondersteuning moet zorgen voor duurzame verlichting van mantelzorgers. Als iemand van buiten onze gemeente mantelzorger is van een inwoner van onze gemeente, moet respijtzorg ook voor die mantelzorgen beschikbaar zijn. "

"De overbelasting van mantelzorgers is verontrustend. Mantelzorgers zorgen voor onze inwoners en verdienen daarom onze ondersteuning. "

"Een mantelzorger moet ook ontzorgd worden om het te kunnen volhouden. "

"Er wordt in de huidige samenleving een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers, vaak zelfs een te groot beroep. GroenLinks pleit er daarom voor mantelzorgers hierin ook ruimhartig te ondersteunen. Hulp in de eigen huishouding is daarbij een van de mogelijke denkrichtingen."

"De gemeente moet meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers tijdelijk voor zichzelf hulp kunnen inhuren. Mantelzorg is een veeleisende taak, om te zorgen dat deze mensen zichzelf niet voorbij lopen is het goed als ze tijdelijk hulp kunnen krijgen."

Geen van beide

"Dat ligt er aan wat er bedoeld wordt. Als het om respijtzorg gaat (vervanging van de mantelzorger) dan ligt dat bij Haarlemmermeer, want het is ten behoeve van hun ingezetene. Ook kan de mantelzorger ongetwijfeld ondersteuning krijgen vanuit mantelzorg en meer. Maar als de mantelzorger zelf iets nodig heeft als persoon (hulp, begeleiding etc) is het toch echt bij de eigen gemeente. "

Oneens

"Mantelzorgers verdienen onze waardering. Het uitgangspunt van de VVD is dat mensen zoveel mogelijk onder eigen regie deelnemen aan de maatschappij. Mantelzorgers kunnen onder eigen regie deelnemen aan de maatschappij. De ondersteuning vanuit de gemeente is bedoeld voor mensen die dat niet kunnen. (verkiezingsprogramma p.20)"

"Mantelzorgers die in Haarlemmermeer wonen kunnen wat HAP betreft rekenen op optimale ondersteuning: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg."

"Mantelzorgers kunnen op ons rekenen. Forza! is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt)voorzieningen te begeleiden"

"Een fraudegevoelige en lastig uitvoerbaar voorstel; lijkt ons niet gewenst."

Geen toelichting gegeven

"Mantelzorgers verlenen vrijwillig zorg aan hun geliefden, vrienden of buren. Wij willen ze graag begeleiden en ondersteunen bij deze zware taak, maar primair zijn wij er voor onze eigen inwoners."

21. Leegstaande kantoren

Leegstaande kantoren moeten met subsidie van de gemeente worden omgebouwd tot woningen.

Eens

"D66 geeft de voorkeur aan het transformeren van bestaande bouw boven nieuwbouw. Dat is niet de gemakkelijkste manier, wel de beste. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Transformatie is goed voor de leefbaarheid en is duurzamer."

"Er is veel behoefte aan woningen, en het liefst binnenstedelijk. Sommige leegstaande kantoren geven daartoe goede kansen. Het lukt alleen niet altijd zonder hulp van de gemeente. Daarom kijken we graag hoe we hier meer invulling aan kunnen geven, om zo de woningnood een stukje te verlichten."

"Zolang er woningnood is, moeten alle creatieve oplossingen aangeboord worden om die nood te lenigen."

"Pak woningnood breed en slim aan. Zorg voor eigen bewoners. Bijvoorbeeld: Tiny Houses (snel bouw) en ombouw van lege kantoren naar woningen."

"Op dit moment staan veel kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed leeg. Leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Ombouwen van leegstaande kantoren kan een oplossing bieden om de woningnood tegen te gaan."

"Focus bij woningbouw moet liggen bij sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Leegstaande kantoren kunnen een prima oplossing zijn om de krapte op de sociale huurmarkt tegen te gaan. De gemeente moet hierin een leidende rol nemen en ondersteunen via subsidies. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor sociale huurwoningen. "

Geen van beide

Oneens

"De VVD vindt wel dat voor gebieden waar kantoren leeg komen te staan er een nieuwe visie ontwikkeld moet worden, waarin in wonen een belangrijke rol krijgt. Dat kan zonder extra subsidie voor eigenaren van leegstaande kantoren.(verkiezingsprogramma p.13)"

"HAP vindt inderdaad dat leegstaande kantoren moeten worden omgebouwd tot woningen, alleen NIET met subsidie van de gemeente. Dat kunnen projectontwikkelaars makkelijk zelf betalen! "

"De gemeente bouwt geen woningen. Het bouwen van woningen wordt gedaan door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. "

"Wij zijn voor de ombouw van leegstaande kantoren tot woningen maar zien geen enkele reden waarom de belastingbetaler voor de kosten zou moeten opdraaien. Een leegstaande ruimte kost geld en verhuurde woningen leveren geld op. Het is aan de investeerder om ervoor te zorgen dat zijn investering geld oplevert. Forza! wil wel graag meehelpen om bestemmingsplannen snel aan te passen om de verbouwing snel en soepel te laten verlopen."

"De gemeente moet niet de marktwerking verstoren. Dit is geen taak van de gemeente, dit kan de markt zelf oplossen. Wel kan de gemeente faciliteren bij vergunningen en bestemmingsplannen veranderen. "

Geen toelichting gegeven

22. Aandelen Schiphol

De gemeente Haarlemmermeer moet proberen aandelen in de luchthaven Schiphol te krijgen.

Eens

"De VVD wil meer inspraak in het beleid van de luchthaven en daarom wil de VVD ook aandeelhouder worden van Schiphol. (verkiezingsprogramma p.4)"

"De gemeente kan proberen aandelen Schiphol te kopen MITS het doel is de groei van Schiphol te beperken!!!! "

"Onze inwoners worden onvoldoende gehoord en gezien door de luchthaven Schiphol. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers en de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, uitstoot en vliegbewegingen is onacceptabel. Aandelen geven recht op een stem in de algemene vergadering. Met die aandelen kan de gemeente Haarlemmermeer onze inwoners een stem geven. "

"Op dit moment heeft de Haarlemmermeer weinig invloed op de strategie van Schiphol. Door het aanschaffen van aandelen zorg je er voor dat de gemeente, als één van de belangrijkste belanghebbende van Schiphol, stemrecht en invloed krijgt op het beleid van Schiphol. Ook kan Haarlemmermeer dan meedelen in de winst van Schiphol."

Geen van beide

Oneens

"Het kost heel veel geld en levert weinig invloed op. "

"Schiphol is van groot belang voor onze gemeente. We leven ervan en we leven ermee. Als gemeente zijn we daardoor een directe overlegpartner van Schiphol en kunnen we vanuit onze eigen onafhankelijke positie het gesprek met Schiphol aangaan."

"CDA vindt dat met belastinggeld van inwoners en ondernemers zorgvuldig moet worden omgegaan en dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven van de gemeente. Een minderheidspositie in aandelen betekent geen versterking van onze positie."

"Het is niet aan de gemeente om met het belastinggeld van onze inwoners een positie te verwerven in ondernemingen. Ondernemen laten we graag aan ondernemers over."

"Schiphol ligt geografisch in de gemeente. Echter, de aandeelhouders zijn derden. Het is niet van belang, dat de gemeente aandeelhouder moet worden. In een dergelijk geval kan de gemeente van ieder ander bedrijf aandeelhouder worden dat gevestigd wordt in Haarlemmermeer. "

"Aandelen geven invloed, maar ook een dubbel belang. Het is niet aan gemeentes om een deelneming te hebben in een commercieel bedrijf als Schiphol is. We zouden volgens GroenLinks ons meer moeten richten op waar we wél over gaan, en de belangen van de inwoners op de democratische manier moeten behartigen."

"Invloed moet op een andere manier uitgeoefend worden, bv. bij de landelijke politiek in Den Haag."

Geen toelichting gegeven

23. Uitkering en taal

De gemeente moet de bijstandsuitkering verlagen van mensen die geen Nederlands willen leren.

Eens

"Belangrijk voor het vinden van een baan is het beheersen van de Nederlandse taal. De VVD wil dat mensen die bijstand aanvragen en weigeren Nederlands te leren gekort worden op hun uitkering. (verkiezingsprogramma p.5)"

"Het spreken van de Nederlandse taal is essentieel om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Als je dat niet WIL mag de gemeente je bijstandsuitkering verlagen. "

"De taaleis is landelijk vastgesteld: "Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen." D66 is het hiermee eens; wel verdienen statushouders gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Het is van belang dat de gemeente daartoe genoeg mogelijkheden biedt, door onder andere een goed aanbod van taalcursussen te garanderen."

"Zonder het leren van Nederlands kun je niet volop meedoen in de maatschappij. Ook het uitstromen uit de bijstand is dan vrijwel nihil. Strengere eisen voor recht op bijstand en voor het doorstromen naar werk in onze banenmotor Haarlemmermeer."

"Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. Forza! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet, uiteindelijk gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen deze te leren."

"Wie niet wil, wordt gekort. Maar er moet wel adequaat en voldoende aanbod zijn. "

"Sommige mensen leren moeilijk Nederlands; die moeten alle hulp krijgen om zich in de maatschappij te redden, maar mensen die niet WILLEN mogen wat gekort worden."

"De Nederlandse taal is belangrijk en noodzakelijk om goed te integreren. Bij weigering kan korting op de uitkering horen"

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

"Als we willen dat mensen integreren in de Nederlandse samenleving, is hun uitkering verlagen als ze geen Nederlands willen leren waarschijnlijk het slechtste idee. De bijstand is een bestaansminimum, we zouden juist andere manieren moeten proberen om iedereen bij de samenleving te betrekken dan door ze altijd alleen maar te straffen. "

"Uitkeringsgerechtigden die geen Nederlands willen leren, moeten niet gekort worden op hun uitkering. Mensen met weinig geld komen met deze maatregel in een isolement. Omzien naar elkaar hangt niet af van het beheersen van de Nederlandse taal."

"Dit werkt niet, het hele proces zal te bureaucratisch worden. Wij zijn voorstander van beloning. Beloon mensen als zij positief bijdragen. De beloning kan dan in de vorm van tegemoetkoming in bepaalde uitgaven, opleidingen, cursussen etc."

24. Openbaar vervoer

De gemeente moet het openbaar vervoer meer zelf gaan organiseren, ook als dat meer geld kost.

Eens

"Juist lokaal kan een betere afweging worden gemaakt tussen kosten en baten van busverbindingen. Dit voorkomt dan chaotische situaties zoals we die hebben gezien na het invoeren van de nieuwe concessie van Connexxion begin 2018. Als er buslijnen of haltes verdwijnen op voor Haarlemmermeerders cruciale locaties hoort de gemeenteraad het laatste woord te hebben! HAP heeft hier zonodig extra geld voor over. "

"Het openbaar vervoer in Haarlemmermeer is erg verschraald, en op dit moment moeilijk als voldoende alternatief voor de auto te zien. Dit leidt ook tot vervoersarmoede bij inwoners zonder auto. Om hieraan iets te doen, zijn in elk geval extra investeringen in collectief vervoer hard nodig."

"De gemeente moet meer grip krijgen op ontwikkelingen als (nieuwe) buslijnen en haltes. Dit wordt nu op te abstract niveau in de VervoersRegio Amsterdam bepaald. (Hierin zitten 15 gemeenten die nu beslissen over Openbaar Vervoer in de Haarlemmermeer)"

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

Oneens

"De VVD wil het openbaar vervoer niet zelf gaan organiseren maar wel lokaal aanvullen. Er moet aandacht zijn voor een goede bereikbaarheid van kwetsbare groepen in onze gemeente. (verkiezingsprogramma p.24)"

"Haarlemmermeer is onderdeel van de grote Metropool Regio Amsterdam (MRA) en binnen deze regio maken we heldere afspraken over het openbaar vervoer zodat de gehele regio goed bereikbaar is en blijft. Voor de bereikbaarheid van onze kleine kernen werken we al met AML Flex zodat onze inwoners van Rijsenhout, Abbenes en Buitenkaag ook optimaal gebruik kunnen maken van het OV. Dit nieuwe duurzaam en flexibele OV systeem is vraaggestuurd en rijdt alleen wanneer reizigers dit willen. "

"CDA vindt het openbaar vervoer van groot belang maar met belastinggeld moet voorlichting worden omgegaan. Dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven."

"Er zijn dorpskernen die een slechte verbinding hebben per openbaar vervoer naar andere delen in de polder omdat die niet economisch rendabel zijn. In het uiterste geval mag de gemeente met geld over de brug komen om op die trajecten toch openbaar vervoer mogelijk te maken."

"Als gemeente kunnen we wel andere kaders stellen waar het OV allemaal beschikbaar zou moeten zijn en hoe vaak het OV zou moeten rijden. We moeten het niet zelf moeten gaan organiseren, daar heb je OV bedrijven als Connexxion voor. "

"Wij moeten onze invloed uitoefenen bij de Vervoerregio Amsterdam, om daarmee onze belangen te behartigen."

"Er dient er een goede koppeling te komen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Idealiter levert het bij elkaar brengen van de verschillende doelgroepen in een vervoersysteem voldoende “massa” op voor een efficiënte (en sluitende) exploitatie."

"De gemeente moet ervoor zorgen dat er betere afspraken worden gemaakt met de vervoerder. Uitgangspunt moet zijn dat er aan de wensen van de bewoners voldaan wordt. Wij zijn voorstander van efficiënter OV binnen de gestelde financiële kaders. "

25. Cameratoezicht

De gemeente moet het cameratoezicht in het centrum van Hoofddorp uitbreiden.

Eens

"Om inbraken en overvallen terug te dringen, moeten ondernemers gebruik kunnen maken van cameratoezicht. Ondernemers moeten tevens de mogelijkheid krijgen om hun camerabeelden in geval van een misdrijf live met de politie te delen. (verkiezingsprogramma p.11)"

"Toepassen cameratoezicht als dat bijdraagt aan de verhoging van de veiligheid. "

"De politie en het toezichthouders van Handhaving en Toezicht kunnen niet overal tegelijk zijn. Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. "

Geen toelichting gegeven

"Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht omdat dit een effectief bewezen middel is bij het vergroten van de veiligheid en oplossen van misdrijven. Uiteraard moet cameratoezicht voldoen aan alle wettelijke eisen. Echter moet cameratoezicht gebruikt worden waar dat, na onderzoek, effectief kan zijn tegen criminaliteit en voor het verhogen van veiligheid. Dus niet specifiek alleen Hoofddorp, cameratoezicht kan in de gehele gemeente ingezet en uitgebreid worden waar dat nodig blijkt."

Geen van beide

"Waar het aantoonbaar onveilig is mag wat HAP betreft cameratoezicht worden uitgebreid. Maar wij willen geen openbare ruimte die volhangt met camera's. "

"Cameratoezicht alleen als daar een directe reden voor is."

Oneens

"D66 is niet tegen de inzet van cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. Het is echter lang niet altijd effectief. Het effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn en waar dat geen toegevoegde waarde heeft moet worden teruggedrongen. Het gebruik van cameratoezicht dient tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. "

"Op dit moment is er geen concrete aanleiding om dit te doen. Dus zo maar camera's ophangen heeft geen nut en geeft een schijnveiligheid. "

"Het gewonnen gevoel van veiligheid bij cameratoezicht staat in vrijwel geen enkel geval in verhouding tot de aantasting van de privacy. Cameratoezicht creëert daarentegen juist vaak een gevoel van schijnveiligheid. Het is beter meer op straat aanwezig te zijn en de omgeving zo sociaal veilig mogelijk in te richten. "

"Zorg voor cameratoezicht op duidelijke plekken waar criminaliteit of overlast is. Mocht dat in Hoofddorp Centrum gebeuren kan dat dan tegen die tijd worden gedaan."

"In Haarlemmermeer moet niet meer cameratoezicht komen op straat, omdat dit ten koste gaat van de privacy. Uit diverse onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat camera's in de publieke ruimte geen invloed hebben op de omvang van geweld, criminaliteit en de overlast op straat."

26. Kunstwerk

De gemeente moet stoppen met de bouw van het kunstwerk Ida, ook nu er al geld aan is uitgegeven.

Eens

Geen toelichting gegeven

"Dit kunstwerk had er nooit moeten komen. Het is een typisch voorbeeld van de grootheidswaanzin waar Forza! zo op tegen is. Ja het kost nu geld om te stoppen maar het bedrag wat we niet uitgeven kan beter besteed worden aan de zaken die alle inwoners belangrijk vinden zoals goede stoepen en gemaaide bermen."

"Een groot deel van de inwoners vindt dit een wanstaltig kunstwerk dat ook een veel te groot budget heeft."

"Kunstwerk Ida kost €750.000,-, terwijl er geen enkele draagkracht voor bestaat onder bewoners. Hier kunnen ook goedkopere alternatieven volstaan. Deze plek kan bijvoorbeeld jaarlijks ‘gegund’ worden aan een lokale kunstenaar die hier een eigen kunstwerk mag plaatsen en op die manier reclame voor zichzelf kan maken. Deze kunstenaar zal het kunstwerk ook zelf moeten onderhouden. Op deze manier kost dit project de gemeente geen geld en wordt een lokale kunstenaar geholpen!"

Geen van beide

Geen toelichting gegeven

Oneens

"Het stoppen van de bouw zou veel extra kosten met zich meebrengen aangezien de overeenkomst met de kunstenaar dan moet worden opgezegd. "

"We staan voor duurzaam gebruik en verdere ontwikkeling van onze recreatiegebieden zoals Park21, waarbij het kunstwerk Ida een culturele verrijking is voor het park. Er is de afgelopen jaren goed nagedacht over het kunstwerk en de totstandkoming hiervan, D66 ondersteunt dit project dan ook omdat het past binnen de visie van Park21."

"Het besluit om een kunstwerk te laten ontwerpen is genomen. "

"Over smaak valt niet te twisten. Van iedere 30 euro besteden we als gemeente 1 cent aan kunst. "

"We vinden dat een open gemeente gebaat is bij een bruisende culturele sector. Kunst verrijkt ons leven, stelt vragen bij vermeende zekerheden, en verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen."

"Dit is een beslissing van het college geweest binnen het regulier kunstbudget. Het is een beetje flauw om dan te gaan mokken als je het een keer niet zo mooi vindt of te groot. En moet kunst niet een beetje schuren?"

"Wij maken ons hard voor een financieel gezonde gemeente, waarbij verantwoord en zuinig wordt omgegaan met de gelden van onze inwoners. De opdracht voor het iconisch kunstwerk Ida in Park21 is inmiddels gegeven en stopzetten van het project zou financiële schade opleveren. Omdat bij de CDVP geldt "afspraak is afspraak", vinden wij dat de gemeente niet moet stoppen met de bouw van het kunstwerk."

27. Grote dorpen

Nieuwe woningen in Haarlemmermeer moeten vooral bij de grotere dorpen komen.

Eens

"Er is een duidelijke trend van verstedelijking in Haarlemmermeer gaande. D66 is er voorstander van om compacte kernen te gebruiken voor verdere verstedelijking. Denk daarbij aan Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol. Hier is verdere verdichting van grondgebruik, binnenstedelijke verdichting en hoogbouw passend. Daardoor kunnen we het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden. In alle gevallen is zorgvuldig ruimtegebruik met een duurzaam en toekomstbestendig karakter vereist. "

"We houden van het landelijke karakter van de kleine kernen, en willen het groene, open polderlandschap eromheen graag beschermen. Daarom wil GroenLinks in de eerste plaats meer werk maken van binnenstedelijk bouwen. Dat is ook beter voor voorzieningen en mobiliteit. Pas als het binnenstedelijk echt niet kan, willen we kijken naar andere gebieden, maar die moeten dan wel aan de rand van bestaande kernen zijn, zodat ze daar ook van de voorzieningen gebruik kunnen maken."

"We moeten proberen het landelijke karakter van kleinere dorpen te bewaren, dus daar woningbouw op beperkte schaal en in de grotere kernen omvangrijkere woningbouw."

Geen van beide

"De woningmarkt in de gehele Haarlemmermeer staat zwaar onder druk. Er zullen dus woningen gebouwd moeten worden waar dat mogelijk is. Grote nieuwbouwwijken zullen aangelegd moeten worden bij de grotere dorpen. Om de leefbaarheid in kleine dorpen te waarborgen zal hier gekeken moeten worden naar kleinschalige nieuwbouwprojecten. Voor beide geldt dat huidige bewoners voorrang krijgen bij aanschaf of huur van deze woningen."

Oneens

"De VVD wil juist dat er meer stedelijke bebouwing in de grootste kern, Hoofddorp, wordt toegestaan. (verkiezingsprogramma p. 13)"

"In de kleine dorpen is enorme behoefte aan kleinschalige woningbouw, zodat mensen binnen hun dorp een passende woning kunnen vinden en sociale netwerken in stand blijven. HAP kiest daarom in kleinere dorpen voor woningbouw met behoud van het landelijke karakter en bij de grotere dorpen voor verstedelijking bij OV-knooppunten. "

"Mensen die in kleinere kernen wonen willen dat vaak blijven doen. Het huidige beleid voorziet hierin. "

"Forza! vindt dat er woningbouw zou moeten komen is alle kernen om ieder dorp jong en vitaal te houden en ervoor te zorgen dat zo de voorzieningen in stand kunnen worden gehouden."

"Ook in de kleinere kernen kan je bouwen maar dan worden dat kleine plukjes passend in het totaal beeld van de kern, je wilt de eigenheid van de kern juist behouden. Maatwerk is hier nodig. "

"Er kunnen huizen in buitengebieden worden gebouwd, maar zorg dan voor groene wijken en voor natuur."

Geen toelichting gegeven

"Kleine kernen hebben te maken met vergrijzing, krimp en afname van voorzieningen. Wij willen blijven investeren in aantrekkelijke dorpen en wijken. Wij hebben aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die willen wonen in één van onze kleine kernen en willen daar de huisvesting op aanpassen."

28. Elektrische auto's

Haarlemmermeer moet geld steken in meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Eens

"De VVD streeft naar een duurzame polder. Haarlemmermeer moet voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovaties (zie verkiezingsprogramma p.7). Meer oplaadpunten voor elektrische auto's horen daarbij."

"Onze gemeente heeft al veel oplaadpunten voor elektrische auto's, maar D66 vindt het belangrijk dat er met name bij OV-knooppunten, stations en in het centrum van de dorpen en wijken meer oplaadpunten komen voor elektrische auto's."

"CDA wil vaart maken met duurzaamheid, op zo’n manier dat de rekening niet eenzijdig bij inwoners en ondernemers komt te liggen. Duurzaamheid is een kwestie van doen."

"Dit bevordert de duurzaamheid, de gemeente mag dit best aanjagen en stimuleren met gemeentelijk geld te betalen. Uiteindelijk moet de markt het oppikken zodat we in 2030 overal kunnen laden. "

"De gemeente stimuleert de elektrische (deel)auto, door te zorgen voor voldoende laadpalen en voorrangsplekken op parkeerplaatsen. De energietransitie in mobiliteit moet ook in Haarlemmermeer gestalte krijgen; diesel en benzine hebben hun langste tijd gehad."

"Er is een groeiende behoefte aan laadpunten dichtbij huis."

Geen toelichting gegeven

"Uit het oogpunt van duurzaamheid moet een omslagpunt ontstaan om inwoners te overtuigen dat het op de lange duur loont om elektrisch te rijden. Daarbij hoort dat we als gemeente de voorzieningen daarvoor op aanpassen."

Geen van beide

"De komst van elektrische auto's is een goede ontwikkeling. Net als invalideparkeerplaatsen moet de gemeente hierin voorzien, maar geen overdaad realiseren. Dus meer geld is niet nodig. "

"De gemeente zou alleen moeten investeren in oplaadpunten op betaalde parkeerplekken. Dit om ‘privé’ parkeerplekken van burgers te voorkomen. Persoonlijke oplaadpunten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf."

Oneens

"De gemeente is niet de partij die laadpalen plaatst voor elektrische auto's. De gemeente wijst in samenspraak met gebruikers en aanbieders de paarkeerplaatsen aan waar laadpunten geplaatst mogen worden. "

"Haarlemmermeer moet anders naar mobiliteit kijken, straks hebben we files met elektrische auto’s. Dus zoeken naar meer oplossingen dan alleen elektrische auto's, goed openbaar vervoer, ook naar de kleinere dorpen, fietsverbindingen "

29. Festivals

De gemeente moet proberen om meer festivals naar Haarlemmermeer te halen.

Eens

"Haarlemmermeer is uitstekend geschikt voor grote en kleine festivals. Het heeft een centrale ligging, is goed bereikbaar en heeft de ruimte. Met name Park 21, het Haarlemmermeerse Bos en Spaarnwoude zijn prachtige locaties om festivals te houden. (verkiezingsprogramma p.3)"

"D66 vindt dat evenementen en festivals bijdragen aan een leefbare gemeente. De laatste jaren zien we een positieve ontwikkeling in de gemeente met een toename tot ongeveer 80 evenementen. Dat zijn positieve ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de gemeente en onze inwoners. Verder is D66 van mening dat er nog ruimte is voor grootschalige evenementen die bijvoorbeeld ook op andere locaties kunnen plaatsvinden. "

"Forza! is voor meer evenementen in Haarlemmermeer. De gemeente leent zich bij uitstek voor grote evenementen zoals Mysteryland, MeerJazz en Meerlive. Het houden van grote evenementen is goed voor de lokale economie en de sociale cohesie in onze gemeente. Daarnaast vergroot het de naamsbekendheid van onze gemeente. Meer evenementen hoeft niet te leiden tot meer overlast omdat we als grootste gemeente van Nederland meer dan voldoende ruimte hebben om 'overlast' te spreiden."

Geen toelichting gegeven

Geen van beide

"We houden van een feestje, maar altijd met respect voor de buren. Dat betekent dat we de ruimte geven aan festivals, maar wel willen inzetten op verduurzaming op het gebied van bijvoorbeeld afval en energie en meer balans in de recreatiebehoefte van velen ten opzichte van het behoud van woongenot van onze inwoners. Dus niet noodzakelijk: méér festivals, maar wel meer democratisch afwegen welke festivals wel en welke niet, en onder welke voorwaarden dan."

Oneens

"HAP is voorstander van lokale evenementen en festivals. Als er initiatieven zijn vanuit de inwoners of de markt zullen wij deze zeker afwegen tegen de ervaren overlast, ook daar moet oog voor zijn. "

"Veel inwoners ervaren geluidsoverlast en verkeersoverlast door openlucht evenementen, dus festivals. Zolang het evenemententerrein in Park 21 niet beschikbaar is, zal de gemeente terughoudend moeten zijn met het verlenen van vergunningen voor festivals."

"Er zijn al enkele festivals jaarlijks in de gemeente. Een groei betekent meer overlast. Gekeken moet worden naar een spreiding over de gehele gemeente om de overlast in balans te houden. "

"Vooral in de zomer wordt zoveel gefeest, dat het voor inwoners die in de betreffende omgeving wonen, niet meer leefbaar is. Wij vinden dat er inmiddels een teveel aan festivals is."

"Niet meer extra evenementen in de gemeente Haarlemmermeer die GELUIDSOVERLAST veroorzaken"

"Er mogen niet meer grootschalige evenementen komen in de gemeente Haarlemmermeer. De geluidsoverlast, die hiermee gepaard gaat is voor direct omwonenden geen pretje. We hebben al o.a. Mysteryland, Meerlive en Concours Hippique. De CDVP vindt dat er een goed aanbod ligt aan grootschalige evenementen."

"Het aantal grote evenementen in de Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen."

30. Vluchtelingen

Goedkope huurwoningen moeten niet langer met voorrang naar vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaan.

Eens

"De VVD vindt het onterecht dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang krijgen op een sociale huurwoning. (verkiezingsprogramma p.13) "

"Het urgentiebeleid van de gemeente moet worden herzien. Statushouders hebben als het aan Forza! ligt geen recht meer op een urgentiebewijs en moeten, net als iedere ander inwoner, achteraan in de rij aansluiten als zij een sociale huurwoning willen. De voorrangsregeling voor statushouders is oneerlijk en niet uit te leggen aan mensen die al 18 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. "

Geen toelichting gegeven

"Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen, in uitzonderlijke situaties, voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Als statushouders aan een gemeente worden toegewezen, heeft de gemeente als taakstelling deze vluchtelingen te huisvesten. Anders wordt dit door het provinciebestuur ingevuld en krijgt de gemeente de rekening gepresenteerd. Om dat te voorkomen is het voor de gemeente zaak deze statushouders zo snel mogelijk aan een woning te helpen."

Geen van beide

"Het huisvesten van deze doelgroep (statushouders) is een verplichting voor de gemeente. De manier waarop bepaalt de gemeente zelf. Wat HAP betreft krijgen statushouders niet automatisch voorrang op andere urgente doelgroepen, zoals dakloze (éénouder)gezinnen en jongeren en starters. Statushouders kunnen namelijk ook gehuisvest worden in niet zelfstandige wooneenheden, zoals omgebouwde kantoorpanden."

"Goedkope huurwoningen moeten beschikbaar komen voor iedereen die daar gezien zijn of haar situatie voor in aanmerking komt, zonder onderscheid naar 'soort' groep."

Oneens

"De woningnood in onze gemeente is groot en er zijn vaak schrijnende gevallen. D66 is voorstander om het beleid rondom spoedzoekers te handhaven. Verschillende groepen krijgen voorrang als ze een urgentieverklaring hebben. Het betreft toewijzing van goedkope huurwoningen naar mensen en gezinnen zonder dak boven hun hoofd of vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die urgent een dak boven hun hoofd nodig hebben. "

"Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van de gemeente. Indien er niet voldoende statushouders een woning krijgen toegewezen zal de Provincie de gemeente dwingen om alsnog voor huisvesting te zorgen. Voorlopig heeft Haarlemmermeer nog een achterstand weg te werken."

"Iedereen is gelijk en statushouders hebben nog geen woongeschiedenis op kunnen bouwen en komen dus nooit aan de beurt. Daarnaast hebben we de (ook morele) plicht van de overheid hen te huisvesten. "

"Gemeentes hebben een landelijke taakstelling voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook Haarlemmermeer moet en wil daaraan voldoen, de voorrangsregeling draagt daaraan bij. We vinden ook dat we het slechte huurbeleid dat de afgelopen jaren door verschillende (rechtse) kabinetten is gevoerd, niet moeten afwentelen op deze ene kwetsbare groep, maar juist meer woningen in dit segment moeten zien te realiseren."

"Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) hebben gelijke kansen als iedereen die op een wachtlijst staan met uitzondering van noodgevallen -Dus zij moeten net zo lang wachten als iedereen."

"Het afschaffen van de voorrang van statushouders is géén oplossing om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in te korten omdat dat maar een marginaal effect heeft. Daarbij verplicht de provincie gemeenten statushouders onderdak te bieden. Doen gemeenten dit niet dan zoekt de provincie zelf onderdak voor deze statushouders en worden de kosten hiervoor verhaald op de gemeente. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!"

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resulaat.

Extra belangrijke onderwerpen

Welke partijen wilt u meenemen in het resultaat?

U kunt kiezen voor alle partijen, die aan de verkiezingen deelnemen. U kunt ook een eigen selectie maken van tenminste drie partijen.

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

Uw mening komt het best overeen met:

0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst
0%overeenkomst

Selecteer hieronder de partijen die u met elkaar wil vergelijken

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

1. Groei Schiphol Extra belangrijk

Haarlemmermeer moet zich verzetten tegen verdere groei van Schiphol.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De luchthaven zorgt voor veel banen, maar brengt ook overlast met zich mee. Wij moeten zoeken naar een goede balans tussen leefbaarheid en economische groei. Wij willen dat de luchthaven zich inspant voor schonere en stillere vluchten. Voor eventuele verdere groei wil de VVD dat gekeken wordt naar de mogelijkheden om extra landingsbanen in de Noordzee aan te leggen. (verkiezingsprogramma p.4)"

 • HAP: Eens

  "Binnen de huidige afspraken zijn de grenzen van de groei van Schiphol bereikt, het aantal vluchten mag niet groeien. En Haarlemmermeer moet zich méér laten gelden, want het is tijd voor een nieuwe balans van lusten en lasten voor inwoners, leefomgeving én economie."

 • D66: Eens

  "D66 wil een groener Schiphol en dat er evenwichtig en selectief wordt omgegaan met de groei van de luchtvaart. De bestaande afspraken over groei en grenzen wil D66 handhaven tot 2021. En alleen groei in de toekomst als het schoner en stiller wordt. Een gezonde mainport, minder overlast en sturen op innovatie. Er is meer innovatie en duurzaamheid noodzakelijk in de luchtvaartwereld. Daardoor kunnen we de beperking van milieu- geluidsoverlast bepalend laten zijn voor de ontwikkelingsmogelijkheden."

 • CDA: Eens

  "CDA vraagt nadrukkelijk aandacht voor de mensen die dagelijks overlast ervaren. Wat het CDA betreft staat de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol zwaar onder druk en is bij verdere groei de balans compleet zoek."

 • Forza!: Oneens

  "Wat ons betreft kan Schiphol op de huidige locatie nog wat groeien mits dat zorgt voor extra werkgelegenheid. De hub functie, die veel minder toegevoegde waarde heeft voor het algemeen belang, mag van ons verplaatst worden naar een nieuwe luchthaven in de Noordzee."

 • PvdA: Eens

  "Zolang er overlast is van geluid, fijnstof en de veiligheid in geding komt, kan Schiphol niet groeien. "

 • GroenLinks: Eens

  "Hoewel Schiphol belangrijk is voor de economie, zorgt de luchthaven ook voor veel overlast, zoals: geluid, (ultra)fijnstof, CO2-uitstoot, nadelige gezondheidseffecten, externe onveiligheid en ongewenste drukte. Genoeg is voor GroenLinks ook echt genoeg. We moeten ophouden met ons laten ‘Schiphollen’; de gemeente moet zich juist krachtig inspannen om de overlast te beteugelen en de democratisch afgesproken grenzen van het vliegverkeer te respecteren."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Door betere technieken kan ondanks groei de overlast van vliegtuigen afnemen. Wel is het nodig de grenzen, o.a. qua veiligheid, goed te bewaken. We zijn tegen groei van de overlast."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Schiphol kan niet meer groeien of uitbreiden. Vluchten kunnen vertrekken van andere luchthavens als Rotterdam, Eindhoven, Maastricht en Lelystad."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "De CDVP erkent de economische waarde van Schiphol voor de gemeente Haarlemmermeer en de regio. De leefbaarheid voor onze inwoners heeft voor ons nu prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd. Wij zijn kritisch op de luchthaven Schiphol."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "De aanwezigheid van een almaar groeiende luchthaven in een dichtbevolkte regio als de Haarlemmermeer zorgt voor een ongezonde leefomgeving. Op korte termijn vinden wij dat de onderzoeksresultaten van het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van de bewoners afgewacht moeten worden. Deze resultaten zijn beschikbaar in 2021, tot die tijd geen verdere groei van Schiphol."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

2. Welstandsregels Extra belangrijk

De gemeente moet de welstandsregels voor bouwen en verbouwen afschaffen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt dat initiatieven voor bouwen en verbouwen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten worden. Allerlei regels met betrekking tot o.a. de welstand, belemmeren dat en moeten daarom afgeschaft worden. (verkiezingsprogramma p.13)"

 • HAP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Eens

  "D66 is voorstander van het zoveel mogelijk afschaffen van beperkende regels. Vaak zijn die regels overbodig en onnodig beperkend en leidt het tot omslachtige en tijdrovende procedures. Met meer vrijheid komt echter ook meer verantwoordelijkheid voor initiatiefnemers om voor afstemming en draagvlak te zorgen bij omwonenden. De Gemeenteraad bepaalt uiteindelijk de kaders. "

 • CDA: Oneens

  "Dit onderwerp staat niet in ons verkiezingsprogramma hetgeen betekent dat wij geen wijziging van het huidig beleid beogen."

 • Forza!: Eens

  "Nu moet ieder bouwplan getoetst worden door een onafhankelijke welstandscommissie. Deze commissie beoordeelt of de door de gemeente vastgelegde criteria nageleefd zijn en of het ontwerp 'mooi' is. Wat niet mooi gevonden wordt, moet worden aangepast. Zo worden tijdens het spel, of eigenlijk bijna erna, nog spelregels gemaakt. Het gevolg voor de bouwer: tekeningen worden heen en weer gestuurd om maar op een gezamenlijk 'mooi' uit te komen. Met alle kosten en tijdverlies van dien."

 • PvdA: Oneens

  "Anders krijg je te maken met willekeur, wildgroei en verrommeling. Dit moet in de komende Omgevingswet ook verankerd worden. "

 • GroenLinks: Oneens

  "De welstandsregels mogen wel worden aangepast, maar zorgen ook voor een ordentelijk straatbeeld. De kosten vinden wij in verhouding staan tot de opbrengsten. We willen geen 'Belgische toestanden'. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Een groot deel van onze gemeente is al welstandsvrij. Op zich is het goed om onnodige regels af te schaffen. Waar nog welstandsregels zijn, is dit vaak op gezichtsbepalende plekken. Daar heeft het wel nut. "

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Alleen als dit samengaat met bijvoorbeeld een burenakkoord en de invoering van uitgangspunten uit de Omgevingswet, waarbij iedereen geacht wordt een zorgplicht te hebben voor de fysieke leefomgeving."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "De gemeente handhaaft waar dat moet, stelt zich echter niet primair op als controleur maar als adviseur; streng waar het moet maar coulant waar het kan. "

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Welstandsregels zorgen ervoor dat straten uniformiteit behouden wat de rust en leefbaarheid in wijken ten goede komt. Ook worden zo de belangen van alle bewoners gewaarborgd."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

3. Zondagsluiting Extra belangrijk

Winkels en andere bedrijven moeten op zondag gesloten zijn.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD wil dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen ook als dat betekent dat zij dat op zondag willen doen. (verkiezingsprogramma p.3)"

 • HAP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Een inspirerend ondernemersklimaat leidt tot het aantrekken en vasthouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Winkels mogen open alle zondagen en wat D66 betreft kunnen horecaondernemers de vrijheid krijgen om zelf hun openingstijden te bepalen, mits zij dit in goed overleg met buurtbewoners doen. Dit geldt ook voor de sluitingstijden van terrassen en cafés."

 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat deze discussie 4 jaar geleden is gevoerd en zijn van mening dat een ondernemer prima in staat is om zelf te beoordelen of hij zijn winkel of bedrijf op zondag sluit."

 • Forza!: Oneens

  "Forza! is er helemaal geen voorstander van om winkels en bedrijven voor te schrijven wanneer ze open mogen zijn."

 • PvdA: Oneens

  "Laat de vrijheid aan de ondernemers. Zondag is een mooie, vrije dag voor inwoners om te genieten van het winkelcentrum. Daarnaast bevordert het de groei van de economie en werkgelegenheid. "

 • GroenLinks: Oneens

  "De zondagopenstelling zoals hij nu is voorziet in een duidelijke behoefte. In de geseculariseerde samenleving geven we mensen en winkeliers graag de ruimte om elkaar ook op zondag te ontmoeten. We zien geen reden om de huidige zondagsopenstelling daardoor opnieuw ter discussie te stellen."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "De 24/7-economie eist soms een zware tol van mensen; ieder mens heeft rust nodig. Een dag per week om te ontspannen. "

 • Een-Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Kleine ondernemers worden benadeeld door de zondagopenstelling van winkels, omdat ze dan hogere kosten hebben. Personeel dat op zondag werkt verdient wel een extra salaris."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "De CDVP blijft voorstander van het beperken van koopzondagen. De kleine ondernemer kan daardoor eerlijk concurreren met de grote winkelketens als hij niet zeven dagen in de week moet werken."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Winkels mogen alle zondagen open zijn. Openstelling van winkels is een vrije keus van de ondernemer."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

4. Woningaanpassing Extra belangrijk

De gemeente moet meer geld beschikbaar stellen voor ouderen om hun woning aan te passen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt dat ouderen zoveel mogelijk zelf regie en verantwoordelijkheid moeten nemen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. (verkiezingsprogramma p.20)"

 • HAP: Eens

  "De overheid wil dat mensen langer voor zichzelf kunnen zorgen. Om te zorgen dat ouderen hun sociale netwerk kunnen behouden is het belangrijk dat ze in hun eigen wijk of dorp kunnen blijven wonen. Als daarvoor aanpassingen aan hun woning moet worden gedaan, moet de gemeente daarvoor geld beschikbaar stellen. "

 • D66: Oneens

  "Ouderen wil graag langer in hun woning blijven wonen en om deze levensloopbestending te maken biedt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) al duidelijke richtlijnen wanneer beperkingen gecompenseerd moeten worden. Als duidelijk is dat gecompenseerd moet worden, kiest de gemeente daarbij voor de goedkoopst adequate oplossing, met de nadruk op adequaat! Er wordt dus altijd al, op wettelijke grondslag, voldoende geld beschikbaar gesteld voor noodzakelijke aanpassingen."

 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat ouderen zo lang mogelijk zelfredzaam moeten blijven. Door aanpassingen in de woning wordt dit bevorderd. De gemeenteraad, dus ook het CDA, heeft de opdracht aan het College van B en W gegeven om met voorstellen te komen."

 • Forza!: Oneens

  "Aanpassingen aan de eigen woning zijn in eerste instantie voor de woningeigenaar zelf. "

 • PvdA: Eens

  "Wmo-voorzieningen zijn er voor iedereen die daar aanspraak op wil maken. "

 • GroenLinks: Eens

  "We vinden het als samenleving belangrijk dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daarom is het ook belangrijk om hen daartoe in staat te stellen. Medisch noodzakelijke aanpassingen aan woningen kunnen daarbij helpen, en het is een goed idee om daar als gemeente in te faciliteren."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Er is al een mogelijkheid via de Blijverslening en via de WMO. Dat is genoeg. "

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Als ouderen langer kunnen thuiswonen, moet de gemeente hen zeker financieel helpen indien nodig voor woningaanpassingen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Wij willen zorg dragen voor huisvesting voor specifieke groepen zoals dementerende ouderen, langdurig chronisch zieken, jeugd met extra zorg en minder validen. Dit kan door bijvoorbeeld het "opplussen" van bestaande woningen, zodat deze groepen veilig kunnen wonen in een toegankelijk huis."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Ouderen willen en moeten vaak langer thuis wonen. Van groot belang is dan dat zij dit op een gezonde en sociale manier kunnen doen. Wij zijn dan ook voorstander van een intensivering van thuishulp. De thuishulp zou niet alleen zorgtaken moeten uitvoeren maar ook sociale taken als het voorkomen en signaleren van eenzaamheid. Ook moet de gemeente ouderen helpen hun woning aan te passen aan de specifieke wensen die zij hebben."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

5. Noord-Zuidlijn Extra belangrijk

De gemeente moet pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp en daar ook aan meebetalen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Er zullen veel nieuwe woningen gebouwd worden in de regio. Het is belangrijk dat in de regio inwoners zich goed kunnen verplaatsen. Daarom wil de VVD dat de Amsterdamse Noord-Zuidlijn niet alleen naar Schiphol maar ook naar Hoofddorp wordt doorgetrokken. (verkiezingsprogramma p.24)"

 • HAP: Eens

  "HAP is voorstander van het doortrekken van de Noord/Zuidmetrolijn vanuit Amsterdam naar Schiphol en Haarlemmermeer. Dat zorgt voor een nóg betere ontsluiting van- en snellere verbindingen tussen onze gemeente en de hoofdstad. "

 • D66: Eens

  "Haarlemmermeer blijft groeien zodat drukke vervoersknooppunten van fiets, auto en openbaar vervoer moeten worden verbeterd en uitgebreid. Het beter benutten en doortrekken van het bestaande Amsterdamse metronet Noord/Zuidlijn naar Schiphol verlicht de dagelijkse verkeersopstopping en deze lijn mag wat D66 betreft ook worden doorgetrokken naar Hoofddorp."

 • CDA: Oneens

  "Investeringen in het vervoersnetwerk zijn noodzakelijk. Het is van groot belang dat de verbinding wordt gezocht met de omliggende gemeenten en Vervoerregio Amsterdam. Het CDA is wel voorstander van het doortrekken van de Noord- Zuidlijn naar Schiphol."

 • Forza!: Oneens

  "De gemeente moet pleiten voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp maar de financiering moet komen van de Vervoersregio waar we lid van zijn en ook aan meebetalen."

 • PvdA: Eens

  "De PvdA is voorstander van een goed Openbaar Vervoer. Zeker met Schiphol in onze gemeente moeten we ervoor zorgen dat zij ook goed bereikbaar zijn. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn draagt daaraan bij. Daarnaast is er ook minder CO2 uitstoot wat een bijdrage levert aan een schoner milieu. Daar mag de gemeente een passende bijdrage aan leveren. "

 • GroenLinks: Eens

  "Er is dringend een mobiliteitsvisie nodig, waarin andere vormen van vervoer dan de auto centraal staan. De Noord-Zuidlijn past in dat beeld, en kan ook zeker voorzien in een behoefte snel naar Amsterdam te reizen. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Wij hebben uitstekend hoogwaardig openbaar vervoer. Een miljoenenproject zoals dit vinden wij niet nodig."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Een uitbreiding van Amsterdamse metroverbindingen (Noord – Zuid Lijn) gaat alleen naar Hoofddorp en biedt bewoners van andere kernen geen voordelen. Wij willen hen daar niet aan mee laten betalen door hogere belastingen. Onderzoek alternatieven als Lightrail waar veel meer kernen voordeel van kunnen hebben."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "De CDVP is tegen het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp, als de inwoner hiervoor financieel moet opdraaien. Er zijn goede verbindingen met het OV naar Amsterdam (al dan niet via Schiphol). Bovendien is de Noord/Zuidlijn enorm budget overschrijdend geweest. Liever geen nieuw debacle in onze gemeente."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Wij zijn geen voorstander van het doortrekken van de NZ-lijn naar de Haarlemmermeer. De NZ-lijn heeft erg veel geld gekost en het doortrekken van deze verbinding zal ook uitlopen op kostenoverschrijdingen. De gemeente moet dit soort grote projecten niet aangaan. Als men de NZ-lijn wil doortrekken naar Hoofddorp, wordt dit alleen gedaan om reizigers naar/vanuit Amsterdam te bedienen, dan gebeurt dit ten gunste van Amsterdam, dus zal die gemeente ervoor moeten betalen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

6. Museum Extra belangrijk

Het Fort bij Aalsmeer, waar Luchtoorlog- en verzetsmuseum Crash in zit, moet in handen van de gemeente blijven.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Voor de VVD Haarlemmermeer is cultuur de uitkomst van activiteiten van vrije individuen. Cultuur is een verbindende factor die bij voorkeur zonder subsidie of andere vormen van overheidsinmenging bestaansrecht moet hebben. (verkiezingsprogramma p.26)"

 • HAP: Eens

  "Behoud van cultureel erfgoed, zoals de Forten, is bepalend voor onze polderidentiteit."

 • D66: Eens

  "Cultureel erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokale geschiedenis en cultuur. D66 vindt het belangrijk dat onze samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van ons cultureel erfgoed (zoals de Geniedijk en andere onderdelen van de Stelling van Amsterdam) te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. "

 • CDA: Eens

  "CDA vindt dat we monumentale panden niet moeten verkopen. Zeker het Fort bij Aalsmeer is een bij alle inwoners geliefd iconisch pand. Bovendien is er voor Crash geen alternatieve plek gevonden. "

 • Forza!: Eens

  "Forza vind dat monumenten zoals het fort bij Aalsmeer van ons allemaal zijn en van grote cultuurhistorische waarde zijn."

 • PvdA: Eens

  "Het Fort zal ook niet verkocht worden, de gemeente zal het marktconform verhuren. "

 • GroenLinks: Eens

  "Het Fort behoort tot het culturele erfgoed van de gemeente, het is deel van een Unesco-monument, en geniet daarom een beschermde status waar wij graag aan vasthouden."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Een mooie locatie, dat is wat we het museum toewensen. Dat hoeft echter niet per se in het Fort te zijn."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Het fort bij Aalsmeer is een belangrijke locatie voor veel mensen en de gemeente moet nooit haar historische monumenten verkeerd gaan gebruiken."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Net als het Fort Vijfhuizen mag dit deel van de Stelling van Amsterdam ontwikkeld worden. De gemeente moet zorgdragen dat dit historisch museum behouden blijft voor onze gemeente."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Bij een gezonde financiële begroting en afdoende draagkracht onder bewoners kan dit museum onder gemeentelijk bewind blijven. Zo niet dan zullen particuliere initiatieven dit over moeten nemen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

7. Handhavers Extra belangrijk

De gemeentelijke handhavers moeten meer bevoegdheden krijgen, zij moeten bijvoorbeeld een bekeuring kunnen uitdelen aan iemand die door rood rijdt.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt een veilige verkeersinrichting alleen niet voldoende. Er moet ook meer aandacht zijn voor handhaving. De lokale VVD zet zich daarom in, bij onder andere de Tweede Kamer, voor een uitbreiding van de bevoegdheden van onze lokale BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren). De VVD vindt dat BOA’s bijvoorbeeld prima snelheidsovertredingen in woonwijken kunnen bekeuren of door rood licht rijden. (verkiezingsprogramma p.23)"

 • HAP: Eens

  "Als dit gaat om eenvoudige taken die de politie ontlasten, is HAP het eens met uitbreiding van taken en bevoegdheden van handhavers. De politie kan zich hierdoor nog meer richten op de veiligheid in onze gemeente. "

 • D66: Eens

  "Eén van de maatregelen die D66 voor ogen heeft om leefbaarheid en veiligheid te vergroten is een uitbreiding van het aantal Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Wachten op “meer blauw op straat” duurt te lang en ligt ook buiten de invloedssfeer van Haarlemmermeer. Voor de opleiding en inzet van BOA’s kan D66 zich wel hard maken. Een duidelijk zichtbare groep handhavers, die de ogen en oren van een wijk zijn, hebben direct een positieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid van een wijk. "

 • CDA: Eens

  "CDA is bereid capaciteit en bevoegdheden van de gemeentelijke handhavers, de boa’s, uit te breiden."

 • Forza!: Eens

  "Zelfs bij uitbreiding van de politiesterkte in onze gemeente blijven veel taken op het gebied van preventie en bestrijding van overlast liggen. Daarom is een forse uitbreiding van het gemeentelijk team Handhaving en Toezicht volgens Forza! hard nodig. Ook het takenpakket van Team Handhaving en toezicht behoeft enige aanpassing. Van minder parkeercontroles naar meer preventieve surveillance, gericht op het voorkomen van overlast, inbraken en overvallen, ook ’s avonds en ’s nachts. "

 • PvdA: Geen van beide

  "Binnen de grenzen wat wel en niet mag, is er maatwerk nodig in bevoegdheden. BOA's kennen een andere geweldsinstructie dan de politie. Aan veiligheid mag nooit worden toegegeven. "

 • GroenLinks: Eens

  "De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid door de openbare ruimte zo veilig mogelijk in te richten, en bewoners kunnen helpen een veilige sfeer te maken en te behouden; samen met politie en toezichthouders die weten wat er speelt en kunnen ingrijpen als het misgaat. GroenLinks wil dat de politie dichtbij de burger opereert, met herkenbare gezichten in de wijk, zoals dat van de wijkagent en gemeentelijke handhaver."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Waar dat kan, is het goed, om daarmee de politie te ontlasten."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "De handhavers zijn helaas TE beperkt in hun handelen, hierdoor kan de politie zich meer richten op bestrijding van criminaliteit"

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Gemeentelijke handhavers zijn opgeleid in een afgebakend vakgebied als het om de leefbaarheid gaat. Wij zijn tegen uitbreiding van hun bevoegdheden, omdat ze daarvoor niet zijn opgeleid."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Wij vinden dat handhaving effectiever en intensiever kan. Onderzoek wat de grootste ergernissen zijn voor bewoners, maak een Ergernis Top 10 zoals we deze kennen uit het verkeer. Zorg er dan voor dat handhaving wordt geïntensiveerd gebaseerd op deze Ergernis Top 10! "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

8. Inspraak Extra belangrijk

Bij woningbouw moet inspraak van omwonenden leidend worden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Woningbouw komt tot stand door een samenwerking tussen gemeente en corporaties of particuliere ondernemers. De VVD vindt dat inspraak van inwoners daarbij belangrijk is maar vindt het onrealistisch om te stellen dat deze inspraak leidend moet zijn. De VVD voorziet dat er dan onvoldoende gebouwd wordt en het grote woningtekort aanhoudt."

 • HAP: Eens

  "Ook hier geldt: waar dat kan moeten inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over hun directe leefomgeving. "

 • D66: Oneens

  "Er kan meer rekening gehouden worden met omwonenden. D66 heeft zich daar afgelopen jaren hard voor gemaakt in de gemeenteraad en diverse keren aanpassingen afgedwongen ten behoeve van omwonenden. Te vaak houdt de gemeente of een ontwikkelaar onvoldoende rekening met zienswijzen en bezwaren. Het kan echter niet zo zijn dat omwonenden altijd leidend zijn, dat zou teveel ontwikkelingen helemaal op slot kunnen zetten en de vraag naar woningen is groot. "

 • CDA: Oneens

  "Bij woningbouw spelen meerdere belangen een rol. Daarom is het niet wenselijk om de inspraak van 1 groep leidend te laten zijn. Uiteraard vindt het CDA de inspraak van omwonenden van belang en zal daarmee, voor zover mogelijk, rekening mee gehouden moeten worden."

 • Forza!: Oneens

  "Forza! vindt dat de belangen van omwonenden een belangrijke rol moeten spelen in beslissingen die bepalend zijn voor hun eigen leefomgeving. Dus ook bij woningbouw. Toch zijn de belangen van de woningzoekenden voor ons net zo belangrijk en is het woningtekort zo nijpend dat we soms ook beslissingen moeten nemen die niet door iedereen even leuk worden gevonden."

 • PvdA: Oneens

  "Niet leidend, wel kijken naar hoe de nieuwbouw past in de bestaande omgeving, er zullen altijd tegenstanders wezen. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Inspraak van omwonenden is héél belangrijk, maar wij willen ook de stem van de nieuwe bewoners laten meewegen. Hun belang is ook belangrijk; wij willen ook dat we voldoende huisvesting voor mensen kunnen bieden. Die afweging is uiteindelijk aan het gemeentebestuur. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "De gemeente moet het algemeen belang dienen, dat gaat verder dan de belangen van direct omwonenden."

 • Een-Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Dat kan niet. Er zijn altijd meer belangen dan die van de omwonenden. Maar er moet wel serieus rekening gehouden worden met hun (ook privaatrechtelijke) belangen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Om de leefbaarheid zowel in nieuw te ontwikkelen gebied als er omheen te garanderen, is de inspraak van omwonenden zwaarwegend. Zij wonen er al. Wij willen hun leefomgeving niet onder "druk" zetten."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Binnen vooraf duidelijk gestelde kaders moet de inspraak van omwonenden leidend worden bij woningbouw in bestaande woonwijken."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

9. Muziekles Extra belangrijk

Elk basisschoolkind moet met subsidie van de gemeente muziekles krijgen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er bestaat al een subsidieregeling om muziekles in onze gemeente mogelijk te maken. Extra subsidie voor scholen vindt de VVD dan ook overbodig en leidt tot onnodig hoge kosten."

 • HAP: Oneens

  "Naast muzikale vorming op de basisschool vindt HAP het volgen van muziekles een verantwoordelijkheid van de ouders en niet van de lokale overheid. "

 • D66: Oneens

  "D66 vindt dat de gemeente moet zorgen voor voldoende (faciliteiten voor) cultuur en natuureducatie. De gemeente moet een rol spelen bij de cultuureducatie aan kinderen uit een gezin met een laag inkomen onder andere door de toegankelijkheid tot het jeugdcultuurfonds te vereenvoudigen. Voor ieder basisschool kind een subsidie verstrekken voor muziekles is geen goed idee. Scholen hebben zelf de mogelijkheid om via een cultuurbijdrage van ouders en schoolbestuur muziekles aan te bieden."

 • CDA: Geen van beide

  "Cultuur moet je jong mee beginnen en muziek is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van kinderen. Het CDA vindt dat via Pier K meer aandacht zou moeten worden gegeven aan muziekonderwijs. "

 • Forza!: Oneens

  "Forza is geen voorstander van subsidies. Een subsidie is niets anders dan uw eigen geld retour minus het salaris van de ambtenaar die het terugstort. Wij zien meer in het verlagen van belastingen zodat u zelf kunt beslissen waar u uw geld aan uitgeeft."

 • PvdA: Oneens

  "Dit is een verantwoordelijkheid van de ouders. Voor hen die met minder moeten rondkomen, zijn er al regelingen die het mogelijk maken deel te nemen aan kunst en cultuur. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks vindt muziekonderwijs belangrijk. De gemeente zorgt er met subsidie voor dat ook kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben, muziekles kunnen krijgen als ze daar belangstelling voor hebben. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Culturele vorming is belangrijk, maar we vinden dit allereerst een taak van de ouders."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Als het gaat om schoolklassen en als het gaat om openbaar onderwijs. "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "De CDVP is voor het faciliteren en stimuleren van muziekbeleving, drama en kunstuitingen, zowel in verenigingsverband als in de samenwerking met het onderwijs. Muziek leert kinderen goed te luisteren. Dit laatste heeft een positief effect op de taalontwikkeling van een kind."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Wij vinden dat elk kind de mogelijkheid moet hebben zich op veel vlakken te kunnen ontplooien. Dit geldt dus niet uniek voor alleen muziekles. Dit is de eigen interesse van het kind dan wel de ouders en zij zijn hier dan ook verantwoordelijk voor. Binnen de gemeente bestaan genoeg gesubsidieerde mogelijkheden tot het krijgen van muziekles."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

10. Park21 Extra belangrijk

De gemeente moet stoppen met de aanleg van Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt wonen in een groene omgeving belangrijk. met de aanleg van Park21 is er naast wonen in een groene omgeving ook ruimte voor recreatie dichtbij huis en ruimte voor particuliere initiatieven.(verkiezingsprogramma p.15)"

 • HAP: Oneens

  "Stoppen betekent dat we geld weggooien. Daarnaast is HAP voorstander van het openhouden (dus niet volbouwen) van het groene gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Zo behoudt Haarlemmermeer haar ‘groene’ landelijke karakter en kunnen agrariërs hun boerenbedrijven met andere zaken combineren, zoals recreatie, zorg en innovatie."

 • D66: Oneens

  "Park21 is een visitekaartje voor onze Haarlemmermeer. Een uniek gebied tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep waar een grootschalig groen- en recreatiegebied midden in Haarlemmermeer wordt gerealiseerd. Van agrarische transformatie en samenwerking met onze boeren, toekomstbestendige waterberging, ontwikkeling van recreatie door ondernemers en betrokkenheid van onze inwoners: D66 ziet de ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet."

 • CDA: Geen van beide

  "Er is geen zicht gekomen op concretisering van de plannen die een financiële basis vormen voor aanleg van Park21, daarom vindt het CDA dat de aanleg herijkt moet worden. "

 • Forza!: Oneens

  "Forza! is voorstander van de komst van Park21. Voorwaarde is wel dat er waterrecreatie komt en er voldoende financiële middelen vanuit het bedrijfsleven, het Rijk en de provincie worden gegenereerd."

 • PvdA: Oneens

  "Park21 is hard nodig voor de recreatieve functies in onze grote gemeente. Zeker wanneer we nog 20.000 woningen bij gaan bouwen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Park21 voorziet nauwelijks in een behoefte van de inwoners, en wordt vooral gebruikt om toch maar een bestemming te vinden voor een groot door Schiphol belast gebied. We zijn voor een groen park, maar tegen een groot pretpark in dit gebied. De plannen zijn nog veel te vaag om nu al zover te gaan dit agrarische gebied grootschalig te gaan ontwikkelen. Bovendien kan het wegennet een grootschalige ontwikkeling niet aan."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Wij zijn voor het ondersteunen van goede initiatieven van agrariërs, zoals die er zijn, niet voor de gemeentelijke megalomane plannen."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Park 21 is een geldverslindend project en heeft geen toekomst."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Park21 mag worden aangelegd, maar dit mag niet ten koste gaan van landbouwgrond."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "De totale omvang van Park21 maakt dat dit hoge kosten met zich meebrengt voor aanleg en onderhoud. Wij zijn voorstander van meer groen, maar dan wel dichterbij de burger en ook in overleg met diezelfde burger. Zo ontstaat een kleiner recreatiegebied wat daadwerkelijk gebruikt gaat worden door de burger zonder grote financiële risico’s. Voor de realisatie van Park21 wordt gebruik gemaakt van verontreinigde grond (afkomstig uit andere gemeenten), reden te meer dat wij tegen PARK21 zijn!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

11. Referendum Extra belangrijk

Bij omstreden beslissingen moet de gemeente een referendum onder de bevolking houden.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt een referendum geen geschikt middel om inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming. De VVD zet in op participatie van, en het gesprek aangaan met, inwoners."

 • HAP: Eens

  "Waar dat kan moeten inwoners kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. "

 • D66: Eens

  "D66 is voor democratische vernieuwing en voor het betrekken van mensen bij de besluitvorming van de overheid. Referenda mogen alleen niet door politici gebruikt worden om te voorkomen dat zij moeten doen waarvoor zij gekozen zijn: het volk vertegenwoordigen en besluiten nemen. "

 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat een referendum geen instrument is om ingewikkelde vragen voor te leggen aan inwoners. Een ja of nee antwoord doet meestal geen recht aan omstreden beslissingen. De vraagstelling in een referendum is meestal te versimpeld."

 • Forza!: Eens

  "Om de inwoners meer bij de politiek te betrekken en hen een stem te geven bij belangrijke projecten of onderwerpen is Forza! er voorstander van om burgerinitiatieven, referenda en volksraadplegingen onderdeel te maken van het politieke besluitvormingsproces. Inwoners moeten het recht hebben om zelf voor hen belangrijke punten op de politieke agenda van de gemeenteraad te zetten en een door het gemeentebestuur genomen besluit terug te kunnen draaien. "

 • PvdA: Oneens

  "De gemeenteraad wordt gekozen door de inwoners. Daar ligt het mandaat voor 4 jaar. Bij een referendum trek je altijd de tegenstander aan, de voorstanders of mensen die het wel goed vinden maken de gang naar de stembus niet. Altijd dus een gekleurde uitslag. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "GroenLinks wil inwoners graag zo vroeg mogelijk intensief betrekken bij de besluitvorming. Voor sommige onderwerpen zou een referendum een oplossing kunnen zijn, maar het middel leidt te vaak tot een simpele ja/nee-vraag. Daarom is GroenLinks voorstander van experimenten met deliberatieve democratie. Hierbij staan inwinnen van informatie, uitwisseling van argumenten, tijd voor overleg en een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en posities centraal. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Een referendum blijkt keer op keer een slecht instrument. Vaak zijn de in referenda genoemde onderwerpen zo ingewikkeld, dat je je er heel erg in moet verdiepen om een goed oordeel te kunnen geven. Dat is precies de reden dat de keuzes aan politici worden overgelaten."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Het nadeel van het referendum is het ja/nee. Omstreden beslissingen zijn vaak van te voren ook duidelijk, ga dan gewoon vroeg in gesprek met veel mensen. Een referendum is alleen raadgevend aan de gemeente. De gemeente kan veel beter tijd en moeite steken in goede communicatie en participatie met inwoners en betrokkenen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Geen dure communicatieplannen, maar gewoon luisteren wat er speelt in de samenleving en er ook daadwerkelijk iets mee doen. Wij willen besturen met maatschappelijk draagvlak. Daarom zijn wij voor een raadgevend referendum. "

 • GEZOND Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Een referendum kan een middel zijn om de burgers mee te laten beslissen bij grote besluiten. Er zullen dan wel duidelijke regels moeten komen over wat men onder een omstreden beslissing verstaat en de beslissing moet impact hebben op de gehele gemeente. Tevens moet gewaarborgd zijn dat inwoners de juiste informatie krijgen om tot een goede beslissing te komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

12. Zorgverlener kiezen Extra belangrijk

Iemand die hulp nodig heeft, moet zelf kunnen kiezen door welke zorgverlener hij geholpen wil worden, ook als dat duurder is voor de gemeente.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Het uitgangspunt van de VVD is dat inwoners tevreden moeten zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Bij de inkoop van voorzieningen moet de gemeente een ruim aanbod creëren met goede informatie. (verkiezingsprogramma p.20)"

 • HAP: Geen van beide

  "Verdere verschraling van zorg en welzijn is wat HAP betreft onacceptabel. Zorg moet toegankelijk en beschikbaar zijn voor iedereen. Naast heldere regels is soms maatwerk nodig. "

 • D66: Oneens

  "Door volledig vrije keuze en de kosten bij de gemeente neer te leggen zullen de zorgkosten van de gemeente de pan uit rijzen en dat is niet de bedoeling. "

 • CDA: Oneens

  "Met belastinggeld van inwoners en bedrijven moet zorgvuldig worden omgegaan en dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven van de gemeente."

 • Forza!: Eens

  "Iedereen die zorg wil verlenen die door ons allen collectief betaald moet worden moet een contract afsluiten met de gemeente. Hierbij zal er nog steeds sprake zijn van enige prijsverschillen maar het staat de hulpvrager vrij om te kiezen wie hem helpt."

 • PvdA: Eens

  "Zorg is maatwerk, daarbij is de kwaliteit van de zorg leidend. Als daardoor gemeentelijk geld nodig is, dan is dat nodig. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "We vinden zorgvrijheid belangrijk. De gemeente moet garant staan voor goede zorg voor iedereen. Ook mensen met een zorgvraag hebben keuzevrijheid, bijvoorbeeld over de plek waar zij dagbesteding willen volgen. We vinden het echter logisch dat als hier hogere kosten mee gemoeid zijn, dat die dan niet vanzelfsprekend ten koste gaan van het collectief. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Zorg is persoonlijk; daarbij hoort vrije keuze."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Alleen moet de gemeente wel hiervoor kaders en regels instellen. Niet alle zorgkeuzes kunnen zonder overleg."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Als gemeente hebben we aangegeven dat wij maatwerk willen aanbieden. In dit geval is de wens van de hulpvrager leidend."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "De gemeente zal er voor moeten zorgen dat de meest optimale zorg geleverd wordt binnen de gestelde financiële kaders. Maatwerk per inwoner, hoewel uiteraard wenselijk, zal een te grote druk leggen op de betaalbaarheid van het gehele pakket van kwalitatief goede zorg en past daarom niet binnen de gestelde financiële kaders. Wel zal de geleverde zorg tijdig en juist geëvalueerd moeten worden om de optimale zorg ook voor de toekomst te garanderen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

13. Landbouwgrond Extra belangrijk

De gemeente moet minder bouwen op (voormalige) landbouwgrond.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Er is een groot woningtekort in onze gemeente. De VVD wil daarom zo min mogelijk regels die de woningbouw belemmeren. "

 • HAP: Eens

  "HAP is voorstander van het openhouden (dus niet volbouwen) van groene gebieden en kiest voor het behoud van het landelijke karakter in kleine dorpen en voor verstedelijking bij OV-knooppunten in de grotere dorpen. "

 • D66: Eens

  "Haarlemmermeer is groen en moet groen blijven, met ruimte voor boeren, die niet alleen zorgen voor het landschap, maar ook een belangrijke pijler van onze lokale economie zijn. De focus moet liggen op verdichting van de kernen in plaats van bouwen in de (groene) ruimte tussen de kernen. D66 vindt het belangrijk dat groei niet ten koste gaat van leefbaarheid, natuur en groen in Haarlemmermeer."

 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat er moet worden uitgegaan van beschikbare grond. De urgentie van het bouwen van woningen is enorm."

 • Forza!: Oneens

  "De opgave om nieuwe woningen te bouwen is zo groot dat we er niet aan ontkomen om ook op landbouwgrond te bouwen."

 • PvdA: Oneens

  "Er is op dit moment woningnood. Ieder stuk grond dat bebouwbaar is, komt ten goede aan de oplossing van de woningnood. Echter de gemeente bouwt niet, maar maakt het middels bestemmingsplannen wel mogelijk. "

 • GroenLinks: Eens

  "Bouw van nieuwe woningen is hard nodig, maar niet ten koste van het open polderlandschap. Het liefst zetten we vol in op binnenstedelijke verdichting. Dat geeft minder druk op het wegennet, en geeft voldoende draagvlak voor openbaar vervoer en andere collectieve voorzieningen. Bovendien is het uit het oogpunt van waterbeheersing ook zeer onverstandig om (opnieuw) te bouwen in agrarisch gebied in de polder."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "We willen de polder zo open mogelijk houden."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Er kunnen huizen in buitengebieden worden gebouwd, maar zorg dan voor groene wijken en voor natuur."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Wij vinden natuurbehoud belangrijk, maar de achterstand op de woningmarkt rechtvaardigt om een deel op te offeren om goedkope sociale huurwoningen te realiseren. Agrarische- of landbouwgrond moet behouden worden waarvoor het bedoeld is."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "De gemeente moet alle mogelijkheden onderzoeken of er binnen de kern gebouwd kan worden op zogenaamde inbreilocaties (oude industrieterreinen of braakliggende terreinen etc.) voordat er in het buitengebied gebouwd gaat worden."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

14. Uitkering en werken Extra belangrijk

Mensen met een uitkering moeten in ruil daarvoor voor de gemeente werken.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD gunt het iedereen om mee te doen in onze maatschappij. Als je in de bijstand zit, verwachten we dat je een verplichte tegenpresatie levert. Op die manier doe je concreet iets terug voor de uiterking die je ontvangt. Tegelijkertijd blijf je onderdeel van de samenleving: je ontmoet nieuwe mensen en je krijgt regelmaat in je leven. (verkiezingsprogramma p.5)"

 • HAP: Eens

  "Als je kunt werken moet je ook werken, betaald of als vrijwilliger."

 • D66: Eens

  "Mensen met een bijstandsuitkering zijn gebonden aan veel regels met betrekking tot werk. Veel van deze regels gaan uit van wantrouwen. Dat belemmert mensen om een tijdelijke of deeltijdbaan aan te nemen. D66 vertrouwt op de kracht van mensen en wil hen stimuleren kansen te pakken, passend werk te vinden of zich op een andere manier nuttig te maken voor de samenleving. "

 • CDA: Geen van beide

  "De wet maakt het mogelijk maar stelt eisen dat het niet ten koste mag gaan aan betaald werk. De eis van tegenprestatie is dus beperkt mogelijk. "

 • Forza!: Eens

  "De tegenprestatie voor het krijgen van een bijstandsuitkering is nog onvoldoende van de grond gekomen. Het huidige college heeft er in ieder geval niets mee gedaan. In Haarlemmermeer doe je als het aan van Forza! ligt en mits gezond van lijf en leden, twintig uur per week iets terug voor de maatschappij. Heel normaal vinden wij van Forza! Bovendien blijkt uit alle onderzoeken dat mensen die een tegenprestatie verrichten zich gezonder en gelukkiger voelen."

 • PvdA: Oneens

  "Je hebt niet zomaar een uitkering, dan is er wat aan de hand. Helpen weer in een werkritme te komen als opstap naar een baan is prima. Het is niet de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigde bestaand werk uitvoert. Moet altijd extra wezen. Onder de mensen komen, wat zinvols doen dat kan ook vrijwilligerswerk zijn. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Wij zijn ervoor dat mensen met een uitkering meer mogelijkheden krijgen om bij te verdienen en zo aan de uitkeringssituatie te ontsnappen. Wij zijn ook voor intensieve begeleiding van mensen met een uitkering. Maar wij willen af van de onnodige regels voor mensen met een bijstandsuitkering. Wij willen dat er minder dwang wordt opgelegd, omdat dit op lange termijn geen enkele oplossing blijkt te bieden. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Veel mensen met een uitkering kunnen dit niet. Bovendien moet eerder reïntegratie in de samenleving/arbeidsmarkt voorop staan, dan het leveren van een tegenprestatie."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Mensen met een bijstandsuitkering kunnen verplicht worden om gepast werk te verrichten als tegenprestatie voor de samenleving mits men dit fysiek of mentaal aankan. "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving. Het gaat daarbij om een maatschappelijke taak. De CDVP heeft een motie met deze strekking gesteund in de gemeenteraad van Haarlemmermeer."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Dit werkt niet. Het verplichten van een tegenprestatie zal veel weerstand opwekken. Wij zijn voorstander van beloning. Beloon mensen als zij positief bijdragen door bijvoorbeeld werk te verrichten voor de gemeente. De beloning kan dan in de vorm van tegemoetkoming in bepaalde uitgaven, opleidingen, cursussen etc."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

15. Verkoop grond Extra belangrijk

De gemeente moet een onderzoek doen naar eventuele misstanden bij de verkoop van grond door de gemeente in de afgelopen tien jaar.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Mocht er gegronde aanleiding zijn om aan te nemen dat er sprake is van misstanden bij de verkoop van grond, dan moet daar onderzoek naar gedaan worden door een onafhankelijke partij (een rechter of een enquêtecommissie, etc). Dat de gemeente zichzelf gaat controleren op misstanden vindt de VVD ontoereikend."

 • HAP: Geen van beide

  "HAP heeft in het verleden al vaker aan de bel getrokken bij concrete aanwijzingen over misstanden, zoals bij het honkbalcomplex, Major League Baseball en de Calatravabruggen. En HAP zal dat, als daar concrete aanleiding toe is, opnieuw doen. "

 • D66: Eens

  "D66 staat voor een integer openbaar bestuur en een bestuursstijl waarin je fouten mag maken, als je er open over bent, ze herstelt en ervan leert. Deze bestuursstijl vereist een luisterend oor en een houding die altijd ten dienste staat van het publieke belang. Een goed bestuur is transparant en controleerbaar. "

 • CDA: Oneens

  "Terugkijken naar alle grondtransacties gedaan in de afgelopen 10 jaar achten wij niet zinvol. Wanneer blijkt dat er sprake is geweest van een misstand dan moet de grondtransactie uiteraard grondig worden onderzocht."

 • Forza!: Eens

  "De gemeente hoort naar haar inwoners en bedrijven toe van onbesproken gedrag te zijn. Als er omtrent het handelen van de gemeente inzake grondtransacties ook maar een zweem van corruptie hangt moet dat tot op de bodem worden uitgezocht."

 • PvdA: Oneens

  "Diverse rechtszaken de afgelopen jaren hebben aangetoond dat er geen misstanden zijn. "

 • GroenLinks: Oneens

  "GroenLinks wil dat de gemeente een meer transparante grondpolitiek voert, waarbij duidelijk wordt wat het belang van de inwoner is. De komende jaren wil GroenLinks graag een onderzoek naar hoe dit te bewerkstelligen. Naar eventuele misstanden is in het verleden al veel onderzoek gedaan. Zolang er geen duidelijk nieuwe aanleiding is, zien wij geen reden zulk onderzoek te hervatten. "

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Op dit moment is er geen concrete aanwijzing dat er structurele misstanden zijn geweest bij de verkoop van grond door de gemeente in de afgelopen 10 jaar."

 • Een-Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Er is al veel onderzoek gedaan in de afgelopen jaren. Maar mochten er nieuwe serieus belangrijke nieuwe feiten worden ontdekt, moet de waarheid boven tafel komen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Strategisch aankopen mag voor ruimtelijke ontwikkeling, maar de gemeente is geen grondbedrijf. En het inzetten van instrumenten als onteigening is een kwalijke ontwikkeling voor grondverwerving."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Om meer duidelijkheid te krijgen in dit jarenlange dossier vinden wij dat de gemeente, een externe partij, een uitvoerig onderzoek moet laten doen naar eventuele misstanden bij de verkoop van grond."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

16. Zonnepanelen Extra belangrijk

De gemeente moet boeren en landeigenaren toestaan om zonnepanelen in weilanden te plaatsen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wil de mogelijkheden voor het gebruik van energiebronnen zoals aardwarmte, zonne-energie, windenergie, reststoffen en vergisting van groenafval in de agrarische sector stimuleren. De lokale VVD wil dit niet doen door te subsidiëren maar door de juiste voorwaarden te scheppen. (verkiezingsprogramma p.7)"

 • HAP: Oneens

  "HAP behoudt liever het open landelijke karakter van ons polderlandschap. Daarom zijn wij voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op daken van grote schuren, kantoorterreinen en grootschalige overdekte parkeerplaatsen, zoals Schiphol. "

 • D66: Eens

  "D66 stimuleert projecten die bijdragen aan milieu-adaptatie. Ecologische zonneweides kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Met een goede landschappelijke inpassing van de zonnepanelen, de juiste plantensoorten en afgestemd maaibeleid kunnen planten, bijen en andere insecten floreren."

 • CDA: Oneens

  "CDA wil geen grootschalige zonnepanelen op vruchtbare landbouwgronden zolang hier voor voldoende alternatieven voor zijn, bijvoorbeeld op daken."

 • Forza!: Oneens

  "We willen eigenaren niets verbieden maar Forza! is er geen voorstander van om vruchtbare landbouwgronden op te offeren ten behoeve van grootschalige zonneparken. Forza! is een voorstander van de ‘zonneladder’, zodat eerst gekozen wordt voor onbenutte daken van gebouwen en terreinen. Op deze manier kunnen we vruchtbare landbouw en natuur zoveel mogelijk ontzien en zorgen we toch voor de groei van zonne-energie."

 • PvdA: Eens

  "Dit bevordert de duurzaamheid. De totale gemeente moet er voor zorgen dat energie opgewekt wordt, indien men van gas af gaat. De gemeente moet dit soort initiatieven steunen "

 • GroenLinks: Eens

  "De energietransitie is een van de grootste opgaven voor de komende jaren. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, is veel inspanning nodig. Zonne-energie is daarbij een van de meest haalbare alternatieven. Graag op gebouwen en woningen, maar indien mogelijk kan dit ook op land."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "In eerste instantie willen we zonnepanelen op daken van bedrijfsgebouwen, parkeergarages, huizen, etc. Pas als het echt niet anders kan om de doelen te halen, kan overwogen worden vergunningen te verlenen voor zonnepanelenparken. Het is jammer als vruchtbare grond hiervoor moet verdwijnen."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Zonnepanelen op daken moet gestimuleerd worden, maar niet in de vorm van zonneakkers."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Zonnepanelen mogen niet op weilanden worden geplaatst als dit ten koste gaat van agrarische grond. Wij willen zoveel mogelijk daken van woningen, bedrijven, scholen en andere instellingen benutten bij het plaatsen van zonnepanelen."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Wij zijn voorstander van het uitbreiden van het aantal zonneparken en het financieel stimuleren van privégebruik van zonnepanelen op het dak."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

17. Hondenbelasting Extra belangrijk

Haarlemmermeer moet de hondenbelasting afschaffen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD is tegen belastingen zonder duidelijke onderbouwing. Daarom wil de VVD de hondenbelasting afschaffen. (verkiezingsprogramma p.30)"

 • HAP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "Hondenbezit brengt kosten met zich mee voor de samenleving. De gemeente legt er speciale uitlaatgebieden voor aan en zorgt dat hondenpoep wordt opgeruimd. D66 vindt het goed dat hondenbezitters zelf voor de kosten daarvan opdraaien."

 • CDA: Oneens

  "Hondenpoep is voor veel inwoners een doorn in het oog. Inzet van het CDA is onder andere het continueren van de hondenbelasting om maatregelen tegen overlast te financieren."

 • Forza!: Eens

  "Forza! heeft zich altijd verzet tegen de hondenbelasting. Met deze belasting worden hondenbezitters gediscrimineerd, want katten-, paarden- of geitenbelasting bestaat niet. De hondenbelasting is geldklopperij, die geen positieve invloed heeft op het gedrag van hondenbezitters. Geen nut en noodzaak en dus afschaffen. "

 • PvdA: Oneens

  "Honden zijn hele lieve huisdieren, echter geven zij overlast voor anderen in de openbare ruimte. Om daar voorzieningen te treffen als vrije loopgebieden, poepveldjes en hondenpoepbakken, is geld nodig om dat te realiseren. Het is gerechtvaardigd dit te laten opbrengen door de hondeneigenaren, dus heffen wij hondenbelasting. "

 • GroenLinks: Oneens

  "De hondenbelasting voldoet aan het principe dat wij aanhangen: 'De vervuiler betaalt'. Het is een bestaande belasting, er is geen reden om dat te veranderen en de met het opruimen van hondenpoep samenhangende kosten ten laste van de algemene middelen - en dus ten koste van alle bewoners, ook die zonder hond - te laten komen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Zeker! Hondenbelasting is een “algemene belasting” deze komt dus onvoldoende ten goede aan hondeneigenaren. "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Hondenbelasting is een oneerlijke belasting en dateert vanaf de Middeleeuwen. De opbrengsten zijn vele malen hoger dan de kosten die de gemeente maakt voor hondgerelateerde zaken. Het is een gemeentelijke melkkoe."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Geen van beide

  "De hondenbelasting kan blijven als deze gebruikt wordt voor meer losloopgebieden voor honden, meer afvalbakken en betere handhaving. De hondenbelasting moet gebruikt worden waarvoor deze bedoeld is!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

18. Vrije markt Extra belangrijk

De vrije markt moet de verhouding tussen verschillende soorten woningen in nieuwbouwwijken bepalen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wil de (woning)markt uitdagen om met initiatieven te komen en ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen. De VVD wil daarbij een nadrukkelijke focus op de ontwikkeling van betaalbare koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. Speciale aandacht verdienen woningen voor jongeren en senioren met zorg. (verkiezingsprogramma p.13)"

 • HAP: Oneens

  "Juist door de "liberale-vrije-markt-gedachte" zijn er de afgelopen jaren veel te veel dure woningen en veel te weinig betaalbare woningen gebouwd in Haarlemmermeer. Om de balans te herstellen moet de komende periode wat HAP betreft tenminste 50% van de huur- en koopwoningen in de sociale en middeldure sector gebouwd worden."

 • D66: Oneens

  "D66 wil procedures voor transformaties en tenders versimpelen om meer ruimte te geven aan kleine ontwikkelaars, wooncorporaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. D66 is wel voorstander van het gericht afspraken maken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen om de bouw van starters-, gezinswoningen en zorgappartementen te stimuleren"

 • CDA: Oneens

  "CDA wil dat, gelet op de huidige wachtlijsten, 30 % woningen in de sociale huursector worden gebouwd en 20 % in het middensegment "

 • Forza!: Eens

  "Forza! wil af van het adhoc beleid dat per project in de gemeente onderhandeld moet worden over het percentage huur- en koopwoningen. Forza! wil bouwen naar behoefte en niet naar percentages. "

 • PvdA: Oneens

  "Dat betekent dat projectontwikkelaars hun gang kunnen gaan en dat er alleen dure woningen (koop, huur) gebouwd worden, omdat zij hierdoor winst maken. "

 • GroenLinks: Oneens

  "De overheid heeft een belangrijke taak in volkshuisvesting. Daarbij willen we graag 'gemengde wijken', zodat mensen met veel verschillende mensen in contact kunnen komen. Daarom is ingrijpen in de vrije markt als het gaat om woningbouw zeker geoorloofd."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Er moet worden gebouwd naar behoefte, en daarom moet de gemeente de regie houden. "

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Iedereen moet kunnen wonen in een huis op basis van inkomen, minimaal 30% van alle nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn. Het is niet nodig om alleen maar elitair te wonen in Haarlemmermeer."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "De woningmarkt wordt steeds krapper. Er is nauwelijks nog keuze en goedkopere woningen voor starters zijn niet meer te vinden. In Haarlemmermeer wachten mensen vaak lang op een sociale huurwoning. Bouwen van voldoende, minimaal 30%, sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen is noodzakelijk. Helaas maakt de vrije markt vaak een andere keuze. "

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "De vrije markt mag zeker niet bepalen welke soorten woningen er gebouwd moeten worden. Projectontwikkelaars zullen voor winstmaximalisatie gaan en niet voor sociale woningbouw. De gemeente zal afspraken moeten maken met projectontwikkelaars zodat er afdoende woningen gebouwd worden in het betaalbare segment."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

19. Vuurwerk Extra belangrijk

De gemeente moet op oudejaarsavond een vuurwerkshow organiseren.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD gunt onze inwoners het plezier van zelf vuurwerk afsteken en onze lokale ondernemers de mogelijkheden om legaal vuurwerk te verkopen. De VVD vindt het ook belangrijk dat iedereen zich in onze gemeente veilig kan voelen en wil dat er gehandhaafd wordt op illegaal vuurwerk en vernielingen door vuurwerk. Daarvoor wil de VVD ook geld vrijmaken voor extra handhavers. (verkiezingsprogramma p.11) "

 • HAP: Oneens

  "Het kost veel geld en het doel wordt niet bereikt: illegaal knalvuurwerk blijft en de veiligheid vermindert als mensen na de centraal georganiseerde vuurwerkshow met een borrel op naar huis rijden. "

 • D66: Eens

  "D66 vindt dat in navolging van andere gemeenten in Nederland ook Haarlemmermeer zou kunnen kijken naar de mogelijkheden om op een centrale plek in de polder een vuurwerkshow te organiseren voor alle inwoners. Een vuurwerkshow kan een positief effect hebben op het terugdringen van het knalvuurwerk en de overlast die op oudejaarsavond ervaren wordt. "

 • CDA: Oneens

  "CDA is geen voorstander voor het centraal organiseren van vuurwerk zoals uitgedragen tijdens een recent gehouden raadsvergadering. "

 • Forza!: Oneens

  "Wij vinden de vuurwerkregeling zoals die is prima. Onze gemeente is veel te groot om op een centrale plek op kosten van de belastingbetaler vuurwerk af te steken. Dat zou dan al weer snel een feestje je worden voor een kleine groep. Niet doen dus."

 • PvdA: Oneens

  "Als er behoefte aan is, kan men dit zelf organiseren met alle veiligheid daarom heen en de aanvraag voor een vergunning. De gemeente moet dat niet overnemen. Wel dient gehandhaafd te worden op overlast met afsteken en illegaal vuurwerk. "

 • GroenLinks: Eens

  "Door een centrale vuurwerkshow geven we mensen wel de kans op het genoegen van vuurwerk, en feestelijk het nieuwe jaar in te luiden. Tegelijk voorkomen we hiermee overlast voor mens en dier, en voorkomen we vele gewonden, en zorgen we voor minder milieubelasting."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Beter in enkele grote kernen een show, zodat de overlast zo beperkt mogelijk blijft en inwoners kunnen genieten van een veilige show."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Mits er OOK op gerichte plekken ook nog mag vuurwerk worden ontstoken."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Vuurwerk maakt jaarlijks teveel slachtoffers, onder zowel daders als omstanders, mensen die de rest van hun leven de gevolgen moeten dragen. De kosten voor de inzet van brandweer, politie en hulpdiensten worden allemaal op de gemeenschap verhaald. Het is ongelofelijk dat commerciële belangen hierin zwaarder wegen. Om de voorstanders van vuurwerk tegemoet te komen, zou de gemeente op oudejaarsavond een vuurwerkshow moeten organiseren."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "De risico’s wat betreft veiligheid en de overlast van het vrij afsteken van vuurwerk worden ieder jaar ernstiger. Teneinde dit te voorkomen moet de gemeente de verkoop van vuurwerk verbieden, maar om de inwoners toch te laten genieten van traditioneel oudejaarsvuurwerk dient de gemeente op meerdere plekken vuurwerkshows te organiseren."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

20. Mantelzorgers Extra belangrijk

Mantelzorgers moeten ook voor zichzelf ondersteuning kunnen aanvragen bij de gemeente, ook als ze zelf niet in Haarlemmermeer wonen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Mantelzorgers verdienen onze waardering. Het uitgangspunt van de VVD is dat mensen zoveel mogelijk onder eigen regie deelnemen aan de maatschappij. Mantelzorgers kunnen onder eigen regie deelnemen aan de maatschappij. De ondersteuning vanuit de gemeente is bedoeld voor mensen die dat niet kunnen. (verkiezingsprogramma p.20)"

 • HAP: Oneens

  "Mantelzorgers die in Haarlemmermeer wonen kunnen wat HAP betreft rekenen op optimale ondersteuning: geen overbodige papierwinkel en passende respijtzorg."

 • D66: Eens

  "Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en onmisbaar. D66 wil overbelasting van mantelzorgers voorkomen door te investeren in betere ondersteuning. Respijtzorg en voldoende professionele ondersteuning moet zorgen voor duurzame verlichting van mantelzorgers. Als iemand van buiten onze gemeente mantelzorger is van een inwoner van onze gemeente, moet respijtzorg ook voor die mantelzorgen beschikbaar zijn. "

 • CDA: Eens

  "De overbelasting van mantelzorgers is verontrustend. Mantelzorgers zorgen voor onze inwoners en verdienen daarom onze ondersteuning. "

 • Forza!: Oneens

  "Mantelzorgers kunnen op ons rekenen. Forza! is van mening dat er een betere samenwerking tussen formele en informele zorg moet komen. Het is namelijk van groot belang dat professionals voldoende tijd en middelen krijgen om mantelzorgers, die het zorgen vrijwillig doen, te kunnen ondersteunen door hen actief naar passende (respijt)voorzieningen te begeleiden"

 • PvdA: Eens

  "Een mantelzorger moet ook ontzorgd worden om het te kunnen volhouden. "

 • GroenLinks: Eens

  "Er wordt in de huidige samenleving een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers, vaak zelfs een te groot beroep. GroenLinks pleit er daarom voor mantelzorgers hierin ook ruimhartig te ondersteunen. Hulp in de eigen huishouding is daarbij een van de mogelijke denkrichtingen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Een fraudegevoelige en lastig uitvoerbaar voorstel; lijkt ons niet gewenst."

 • Een-Haarlemmermeer: Geen van beide

  "Dat ligt er aan wat er bedoeld wordt. Als het om respijtzorg gaat (vervanging van de mantelzorger) dan ligt dat bij Haarlemmermeer, want het is ten behoeve van hun ingezetene. Ook kan de mantelzorger ongetwijfeld ondersteuning krijgen vanuit mantelzorg en meer. Maar als de mantelzorger zelf iets nodig heeft als persoon (hulp, begeleiding etc) is het toch echt bij de eigen gemeente. "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Mantelzorgers verlenen vrijwillig zorg aan hun geliefden, vrienden of buren. Wij willen ze graag begeleiden en ondersteunen bij deze zware taak, maar primair zijn wij er voor onze eigen inwoners."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "De gemeente moet meebetalen om te zorgen dat mantelzorgers tijdelijk voor zichzelf hulp kunnen inhuren. Mantelzorg is een veeleisende taak, om te zorgen dat deze mensen zichzelf niet voorbij lopen is het goed als ze tijdelijk hulp kunnen krijgen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

21. Leegstaande kantoren Extra belangrijk

Leegstaande kantoren moeten met subsidie van de gemeente worden omgebouwd tot woningen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD vindt wel dat voor gebieden waar kantoren leeg komen te staan er een nieuwe visie ontwikkeld moet worden, waarin in wonen een belangrijke rol krijgt. Dat kan zonder extra subsidie voor eigenaren van leegstaande kantoren.(verkiezingsprogramma p.13)"

 • HAP: Oneens

  "HAP vindt inderdaad dat leegstaande kantoren moeten worden omgebouwd tot woningen, alleen NIET met subsidie van de gemeente. Dat kunnen projectontwikkelaars makkelijk zelf betalen! "

 • D66: Eens

  "D66 geeft de voorkeur aan het transformeren van bestaande bouw boven nieuwbouw. Dat is niet de gemakkelijkste manier, wel de beste. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen. Transformatie is goed voor de leefbaarheid en is duurzamer."

 • CDA: Oneens

  "De gemeente bouwt geen woningen. Het bouwen van woningen wordt gedaan door projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. "

 • Forza!: Oneens

  "Wij zijn voor de ombouw van leegstaande kantoren tot woningen maar zien geen enkele reden waarom de belastingbetaler voor de kosten zou moeten opdraaien. Een leegstaande ruimte kost geld en verhuurde woningen leveren geld op. Het is aan de investeerder om ervoor te zorgen dat zijn investering geld oplevert. Forza! wil wel graag meehelpen om bestemmingsplannen snel aan te passen om de verbouwing snel en soepel te laten verlopen."

 • PvdA: Oneens

  "De gemeente moet niet de marktwerking verstoren. Dit is geen taak van de gemeente, dit kan de markt zelf oplossen. Wel kan de gemeente faciliteren bij vergunningen en bestemmingsplannen veranderen. "

 • GroenLinks: Eens

  "Er is veel behoefte aan woningen, en het liefst binnenstedelijk. Sommige leegstaande kantoren geven daartoe goede kansen. Het lukt alleen niet altijd zonder hulp van de gemeente. Daarom kijken we graag hoe we hier meer invulling aan kunnen geven, om zo de woningnood een stukje te verlichten."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Zolang er woningnood is, moeten alle creatieve oplossingen aangeboord worden om die nood te lenigen."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Pak woningnood breed en slim aan. Zorg voor eigen bewoners. Bijvoorbeeld: Tiny Houses (snel bouw) en ombouw van lege kantoren naar woningen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Op dit moment staan veel kantoren, winkels en maatschappelijk vastgoed leeg. Leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Daarnaast is er nog steeds behoefte aan extra woonruimte. Ombouwen van leegstaande kantoren kan een oplossing bieden om de woningnood tegen te gaan."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Focus bij woningbouw moet liggen bij sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Leegstaande kantoren kunnen een prima oplossing zijn om de krapte op de sociale huurmarkt tegen te gaan. De gemeente moet hierin een leidende rol nemen en ondersteunen via subsidies. De subsidie mag alleen gebruikt worden voor sociale huurwoningen. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

22. Aandelen Schiphol Extra belangrijk

De gemeente Haarlemmermeer moet proberen aandelen in de luchthaven Schiphol te krijgen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD wil meer inspraak in het beleid van de luchthaven en daarom wil de VVD ook aandeelhouder worden van Schiphol. (verkiezingsprogramma p.4)"

 • HAP: Oneens

  "Het kost heel veel geld en levert weinig invloed op. "

 • D66: Oneens

  "Schiphol is van groot belang voor onze gemeente. We leven ervan en we leven ermee. Als gemeente zijn we daardoor een directe overlegpartner van Schiphol en kunnen we vanuit onze eigen onafhankelijke positie het gesprek met Schiphol aangaan."

 • CDA: Oneens

  "CDA vindt dat met belastinggeld van inwoners en ondernemers zorgvuldig moet worden omgegaan en dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven van de gemeente. Een minderheidspositie in aandelen betekent geen versterking van onze positie."

 • Forza!: Oneens

  "Het is niet aan de gemeente om met het belastinggeld van onze inwoners een positie te verwerven in ondernemingen. Ondernemen laten we graag aan ondernemers over."

 • PvdA: Oneens

  "Schiphol ligt geografisch in de gemeente. Echter, de aandeelhouders zijn derden. Het is niet van belang, dat de gemeente aandeelhouder moet worden. In een dergelijk geval kan de gemeente van ieder ander bedrijf aandeelhouder worden dat gevestigd wordt in Haarlemmermeer. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Aandelen geven invloed, maar ook een dubbel belang. Het is niet aan gemeentes om een deelneming te hebben in een commercieel bedrijf als Schiphol is. We zouden volgens GroenLinks ons meer moeten richten op waar we wél over gaan, en de belangen van de inwoners op de democratische manier moeten behartigen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Invloed moet op een andere manier uitgeoefend worden, bv. bij de landelijke politiek in Den Haag."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "De gemeente kan proberen aandelen Schiphol te kopen MITS het doel is de groei van Schiphol te beperken!!!! "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Onze inwoners worden onvoldoende gehoord en gezien door de luchthaven Schiphol. Dat moet anders. Het gegoochel met cijfers en de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, uitstoot en vliegbewegingen is onacceptabel. Aandelen geven recht op een stem in de algemene vergadering. Met die aandelen kan de gemeente Haarlemmermeer onze inwoners een stem geven. "

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Op dit moment heeft de Haarlemmermeer weinig invloed op de strategie van Schiphol. Door het aanschaffen van aandelen zorg je er voor dat de gemeente, als één van de belangrijkste belanghebbende van Schiphol, stemrecht en invloed krijgt op het beleid van Schiphol. Ook kan Haarlemmermeer dan meedelen in de winst van Schiphol."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

23. Uitkering en taal Extra belangrijk

De gemeente moet de bijstandsuitkering verlagen van mensen die geen Nederlands willen leren.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Belangrijk voor het vinden van een baan is het beheersen van de Nederlandse taal. De VVD wil dat mensen die bijstand aanvragen en weigeren Nederlands te leren gekort worden op hun uitkering. (verkiezingsprogramma p.5)"

 • HAP: Eens

  "Het spreken van de Nederlandse taal is essentieel om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving. Als je dat niet WIL mag de gemeente je bijstandsuitkering verlagen. "

 • D66: Eens

  "De taaleis is landelijk vastgesteld: "Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen. Doet u hiervoor geen moeite? Dan mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen." D66 is het hiermee eens; wel verdienen statushouders gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Het is van belang dat de gemeente daartoe genoeg mogelijkheden biedt, door onder andere een goed aanbod van taalcursussen te garanderen."

 • CDA: Eens

  "Zonder het leren van Nederlands kun je niet volop meedoen in de maatschappij. Ook het uitstromen uit de bijstand is dan vrijwel nihil. Strengere eisen voor recht op bijstand en voor het doorstromen naar werk in onze banenmotor Haarlemmermeer."

 • Forza!: Eens

  "Forza! is van mening dat het zoeken en vinden van werk allereerst een verantwoordelijkheid is van de betrokkenen zelf. Forza! vindt het vanzelfsprekend dat mensen met een bijstandsuitkering zich actief inspannen om een baan te vinden. Als het aan Forza! ligt wordt degene die dat niet doet, uiteindelijk gekort op zijn uitkering. Dit geldt ook voor inwoners van Haarlemmermeer die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en zich niet inspannen deze te leren."

 • PvdA: Eens

  "Wie niet wil, wordt gekort. Maar er moet wel adequaat en voldoende aanbod zijn. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Als we willen dat mensen integreren in de Nederlandse samenleving, is hun uitkering verlagen als ze geen Nederlands willen leren waarschijnlijk het slechtste idee. De bijstand is een bestaansminimum, we zouden juist andere manieren moeten proberen om iedereen bij de samenleving te betrekken dan door ze altijd alleen maar te straffen. "

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Sommige mensen leren moeilijk Nederlands; die moeten alle hulp krijgen om zich in de maatschappij te redden, maar mensen die niet WILLEN mogen wat gekort worden."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "De Nederlandse taal is belangrijk en noodzakelijk om goed te integreren. Bij weigering kan korting op de uitkering horen"

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Uitkeringsgerechtigden die geen Nederlands willen leren, moeten niet gekort worden op hun uitkering. Mensen met weinig geld komen met deze maatregel in een isolement. Omzien naar elkaar hangt niet af van het beheersen van de Nederlandse taal."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Dit werkt niet, het hele proces zal te bureaucratisch worden. Wij zijn voorstander van beloning. Beloon mensen als zij positief bijdragen. De beloning kan dan in de vorm van tegemoetkoming in bepaalde uitgaven, opleidingen, cursussen etc."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

24. Openbaar vervoer Extra belangrijk

De gemeente moet het openbaar vervoer meer zelf gaan organiseren, ook als dat meer geld kost.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD wil het openbaar vervoer niet zelf gaan organiseren maar wel lokaal aanvullen. Er moet aandacht zijn voor een goede bereikbaarheid van kwetsbare groepen in onze gemeente. (verkiezingsprogramma p.24)"

 • HAP: Eens

  "Juist lokaal kan een betere afweging worden gemaakt tussen kosten en baten van busverbindingen. Dit voorkomt dan chaotische situaties zoals we die hebben gezien na het invoeren van de nieuwe concessie van Connexxion begin 2018. Als er buslijnen of haltes verdwijnen op voor Haarlemmermeerders cruciale locaties hoort de gemeenteraad het laatste woord te hebben! HAP heeft hier zonodig extra geld voor over. "

 • D66: Oneens

  "Haarlemmermeer is onderdeel van de grote Metropool Regio Amsterdam (MRA) en binnen deze regio maken we heldere afspraken over het openbaar vervoer zodat de gehele regio goed bereikbaar is en blijft. Voor de bereikbaarheid van onze kleine kernen werken we al met AML Flex zodat onze inwoners van Rijsenhout, Abbenes en Buitenkaag ook optimaal gebruik kunnen maken van het OV. Dit nieuwe duurzaam en flexibele OV systeem is vraaggestuurd en rijdt alleen wanneer reizigers dit willen. "

 • CDA: Oneens

  "CDA vindt het openbaar vervoer van groot belang maar met belastinggeld moet voorlichting worden omgegaan. Dit vereist een constante kritische blik op de uitgaven."

 • Forza!: Oneens

  "Er zijn dorpskernen die een slechte verbinding hebben per openbaar vervoer naar andere delen in de polder omdat die niet economisch rendabel zijn. In het uiterste geval mag de gemeente met geld over de brug komen om op die trajecten toch openbaar vervoer mogelijk te maken."

 • PvdA: Oneens

  "Als gemeente kunnen we wel andere kaders stellen waar het OV allemaal beschikbaar zou moeten zijn en hoe vaak het OV zou moeten rijden. We moeten het niet zelf moeten gaan organiseren, daar heb je OV bedrijven als Connexxion voor. "

 • GroenLinks: Eens

  "Het openbaar vervoer in Haarlemmermeer is erg verschraald, en op dit moment moeilijk als voldoende alternatief voor de auto te zien. Dit leidt ook tot vervoersarmoede bij inwoners zonder auto. Om hieraan iets te doen, zijn in elk geval extra investeringen in collectief vervoer hard nodig."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Wij moeten onze invloed uitoefenen bij de Vervoerregio Amsterdam, om daarmee onze belangen te behartigen."

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "De gemeente moet meer grip krijgen op ontwikkelingen als (nieuwe) buslijnen en haltes. Dit wordt nu op te abstract niveau in de VervoersRegio Amsterdam bepaald. (Hierin zitten 15 gemeenten die nu beslissen over Openbaar Vervoer in de Haarlemmermeer)"

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Er dient er een goede koppeling te komen tussen openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. Idealiter levert het bij elkaar brengen van de verschillende doelgroepen in een vervoersysteem voldoende “massa” op voor een efficiënte (en sluitende) exploitatie."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "De gemeente moet ervoor zorgen dat er betere afspraken worden gemaakt met de vervoerder. Uitgangspunt moet zijn dat er aan de wensen van de bewoners voldaan wordt. Wij zijn voorstander van efficiënter OV binnen de gestelde financiële kaders. "

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

25. Cameratoezicht Extra belangrijk

De gemeente moet het cameratoezicht in het centrum van Hoofddorp uitbreiden.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Om inbraken en overvallen terug te dringen, moeten ondernemers gebruik kunnen maken van cameratoezicht. Ondernemers moeten tevens de mogelijkheid krijgen om hun camerabeelden in geval van een misdrijf live met de politie te delen. (verkiezingsprogramma p.11)"

 • HAP: Geen van beide

  "Waar het aantoonbaar onveilig is mag wat HAP betreft cameratoezicht worden uitgebreid. Maar wij willen geen openbare ruimte die volhangt met camera's. "

 • D66: Oneens

  "D66 is niet tegen de inzet van cameratoezicht om de openbare orde en veiligheid te verbeteren. Het is echter lang niet altijd effectief. Het effect moet worden afgewogen tegen de privacy-inbreuk die cameratoezicht in de publieke ruimte veroorzaakt. Dit betekent dat het nut van cameratoezicht aantoonbaar moet zijn en waar dat geen toegevoegde waarde heeft moet worden teruggedrongen. Het gebruik van cameratoezicht dient tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. "

 • CDA: Eens

  "Toepassen cameratoezicht als dat bijdraagt aan de verhoging van de veiligheid. "

 • Forza!: Eens

  "De politie en het toezichthouders van Handhaving en Toezicht kunnen niet overal tegelijk zijn. Permanent of tijdelijk cameratoezicht zal vaker ingezet moeten worden om overlast te lijf te gaan en om het veiligheidsgevoel van de inwoners te vergroten. "

 • PvdA: Oneens

  "Op dit moment is er geen concrete aanleiding om dit te doen. Dus zo maar camera's ophangen heeft geen nut en geeft een schijnveiligheid. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Het gewonnen gevoel van veiligheid bij cameratoezicht staat in vrijwel geen enkel geval in verhouding tot de aantasting van de privacy. Cameratoezicht creëert daarentegen juist vaak een gevoel van schijnveiligheid. Het is beter meer op straat aanwezig te zijn en de omgeving zo sociaal veilig mogelijk in te richten. "

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Cameratoezicht alleen als daar een directe reden voor is."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Zorg voor cameratoezicht op duidelijke plekken waar criminaliteit of overlast is. Mocht dat in Hoofddorp Centrum gebeuren kan dat dan tegen die tijd worden gedaan."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "In Haarlemmermeer moet niet meer cameratoezicht komen op straat, omdat dit ten koste gaat van de privacy. Uit diverse onderzoeken in binnen- en buitenland blijkt dat camera's in de publieke ruimte geen invloed hebben op de omvang van geweld, criminaliteit en de overlast op straat."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Wij zijn voorstander van het gebruik van cameratoezicht omdat dit een effectief bewezen middel is bij het vergroten van de veiligheid en oplossen van misdrijven. Uiteraard moet cameratoezicht voldoen aan alle wettelijke eisen. Echter moet cameratoezicht gebruikt worden waar dat, na onderzoek, effectief kan zijn tegen criminaliteit en voor het verhogen van veiligheid. Dus niet specifiek alleen Hoofddorp, cameratoezicht kan in de gehele gemeente ingezet en uitgebreid worden waar dat nodig blijkt."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

26. Kunstwerk Extra belangrijk

De gemeente moet stoppen met de bouw van het kunstwerk Ida, ook nu er al geld aan is uitgegeven.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "Het stoppen van de bouw zou veel extra kosten met zich meebrengen aangezien de overeenkomst met de kunstenaar dan moet worden opgezegd. "

 • HAP: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • D66: Oneens

  "We staan voor duurzaam gebruik en verdere ontwikkeling van onze recreatiegebieden zoals Park21, waarbij het kunstwerk Ida een culturele verrijking is voor het park. Er is de afgelopen jaren goed nagedacht over het kunstwerk en de totstandkoming hiervan, D66 ondersteunt dit project dan ook omdat het past binnen de visie van Park21."

 • CDA: Oneens

  "Het besluit om een kunstwerk te laten ontwerpen is genomen. "

 • Forza!: Eens

  "Dit kunstwerk had er nooit moeten komen. Het is een typisch voorbeeld van de grootheidswaanzin waar Forza! zo op tegen is. Ja het kost nu geld om te stoppen maar het bedrag wat we niet uitgeven kan beter besteed worden aan de zaken die alle inwoners belangrijk vinden zoals goede stoepen en gemaaide bermen."

 • PvdA: Oneens

  "Over smaak valt niet te twisten. Van iedere 30 euro besteden we als gemeente 1 cent aan kunst. "

 • GroenLinks: Oneens

  "We vinden dat een open gemeente gebaat is bij een bruisende culturele sector. Kunst verrijkt ons leven, stelt vragen bij vermeende zekerheden, en verbeeldt werelden die er niet zijn. Kunst en cultuur dragen bij aan een gemeente waar mensen graag wonen en bedrijven zich graag vestigen."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Dit is een beslissing van het college geweest binnen het regulier kunstbudget. Het is een beetje flauw om dan te gaan mokken als je het een keer niet zo mooi vindt of te groot. En moet kunst niet een beetje schuren?"

 • Een-Haarlemmermeer: Eens

  "Een groot deel van de inwoners vindt dit een wanstaltig kunstwerk dat ook een veel te groot budget heeft."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Geen van beide

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Wij maken ons hard voor een financieel gezonde gemeente, waarbij verantwoord en zuinig wordt omgegaan met de gelden van onze inwoners. De opdracht voor het iconisch kunstwerk Ida in Park21 is inmiddels gegeven en stopzetten van het project zou financiële schade opleveren. Omdat bij de CDVP geldt "afspraak is afspraak", vinden wij dat de gemeente niet moet stoppen met de bouw van het kunstwerk."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Eens

  "Kunstwerk Ida kost €750.000,-, terwijl er geen enkele draagkracht voor bestaat onder bewoners. Hier kunnen ook goedkopere alternatieven volstaan. Deze plek kan bijvoorbeeld jaarlijks ‘gegund’ worden aan een lokale kunstenaar die hier een eigen kunstwerk mag plaatsen en op die manier reclame voor zichzelf kan maken. Deze kunstenaar zal het kunstwerk ook zelf moeten onderhouden. Op deze manier kost dit project de gemeente geen geld en wordt een lokale kunstenaar geholpen!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

27. Grote dorpen Extra belangrijk

Nieuwe woningen in Haarlemmermeer moeten vooral bij de grotere dorpen komen.

 • Uw mening:
 • VVD: Oneens

  "De VVD wil juist dat er meer stedelijke bebouwing in de grootste kern, Hoofddorp, wordt toegestaan. (verkiezingsprogramma p. 13)"

 • HAP: Oneens

  "In de kleine dorpen is enorme behoefte aan kleinschalige woningbouw, zodat mensen binnen hun dorp een passende woning kunnen vinden en sociale netwerken in stand blijven. HAP kiest daarom in kleinere dorpen voor woningbouw met behoud van het landelijke karakter en bij de grotere dorpen voor verstedelijking bij OV-knooppunten. "

 • D66: Eens

  "Er is een duidelijke trend van verstedelijking in Haarlemmermeer gaande. D66 is er voorstander van om compacte kernen te gebruiken voor verdere verstedelijking. Denk daarbij aan Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol. Hier is verdere verdichting van grondgebruik, binnenstedelijke verdichting en hoogbouw passend. Daardoor kunnen we het polderlandschap en de open ruimte tussen kernen behouden. In alle gevallen is zorgvuldig ruimtegebruik met een duurzaam en toekomstbestendig karakter vereist. "

 • CDA: Oneens

  "Mensen die in kleinere kernen wonen willen dat vaak blijven doen. Het huidige beleid voorziet hierin. "

 • Forza!: Oneens

  "Forza! vindt dat er woningbouw zou moeten komen is alle kernen om ieder dorp jong en vitaal te houden en ervoor te zorgen dat zo de voorzieningen in stand kunnen worden gehouden."

 • PvdA: Oneens

  "Ook in de kleinere kernen kan je bouwen maar dan worden dat kleine plukjes passend in het totaal beeld van de kern, je wilt de eigenheid van de kern juist behouden. Maatwerk is hier nodig. "

 • GroenLinks: Eens

  "We houden van het landelijke karakter van de kleine kernen, en willen het groene, open polderlandschap eromheen graag beschermen. Daarom wil GroenLinks in de eerste plaats meer werk maken van binnenstedelijk bouwen. Dat is ook beter voor voorzieningen en mobiliteit. Pas als het binnenstedelijk echt niet kan, willen we kijken naar andere gebieden, maar die moeten dan wel aan de rand van bestaande kernen zijn, zodat ze daar ook van de voorzieningen gebruik kunnen maken."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "We moeten proberen het landelijke karakter van kleinere dorpen te bewaren, dus daar woningbouw op beperkte schaal en in de grotere kernen omvangrijkere woningbouw."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Er kunnen huizen in buitengebieden worden gebouwd, maar zorg dan voor groene wijken en voor natuur."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Oneens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Kleine kernen hebben te maken met vergrijzing, krimp en afname van voorzieningen. Wij willen blijven investeren in aantrekkelijke dorpen en wijken. Wij hebben aandacht voor jongeren en jonge gezinnen die willen wonen in één van onze kleine kernen en willen daar de huisvesting op aanpassen."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Geen van beide

  "De woningmarkt in de gehele Haarlemmermeer staat zwaar onder druk. Er zullen dus woningen gebouwd moeten worden waar dat mogelijk is. Grote nieuwbouwwijken zullen aangelegd moeten worden bij de grotere dorpen. Om de leefbaarheid in kleine dorpen te waarborgen zal hier gekeken moeten worden naar kleinschalige nieuwbouwprojecten. Voor beide geldt dat huidige bewoners voorrang krijgen bij aanschaf of huur van deze woningen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

28. Elektrische auto's Extra belangrijk

Haarlemmermeer moet geld steken in meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD streeft naar een duurzame polder. Haarlemmermeer moet voorop lopen op het gebied van duurzaamheid en innovaties (zie verkiezingsprogramma p.7). Meer oplaadpunten voor elektrische auto's horen daarbij."

 • HAP: Geen van beide

  "De komst van elektrische auto's is een goede ontwikkeling. Net als invalideparkeerplaatsen moet de gemeente hierin voorzien, maar geen overdaad realiseren. Dus meer geld is niet nodig. "

 • D66: Eens

  "Onze gemeente heeft al veel oplaadpunten voor elektrische auto's, maar D66 vindt het belangrijk dat er met name bij OV-knooppunten, stations en in het centrum van de dorpen en wijken meer oplaadpunten komen voor elektrische auto's."

 • CDA: Eens

  "CDA wil vaart maken met duurzaamheid, op zo’n manier dat de rekening niet eenzijdig bij inwoners en ondernemers komt te liggen. Duurzaamheid is een kwestie van doen."

 • Forza!: Oneens

  "De gemeente is niet de partij die laadpalen plaatst voor elektrische auto's. De gemeente wijst in samenspraak met gebruikers en aanbieders de paarkeerplaatsen aan waar laadpunten geplaatst mogen worden. "

 • PvdA: Eens

  "Dit bevordert de duurzaamheid, de gemeente mag dit best aanjagen en stimuleren met gemeentelijk geld te betalen. Uiteindelijk moet de markt het oppikken zodat we in 2030 overal kunnen laden. "

 • GroenLinks: Eens

  "De gemeente stimuleert de elektrische (deel)auto, door te zorgen voor voldoende laadpalen en voorrangsplekken op parkeerplaatsen. De energietransitie in mobiliteit moet ook in Haarlemmermeer gestalte krijgen; diesel en benzine hebben hun langste tijd gehad."

 • ChristenUnie-SGP: Eens

  "Er is een groeiende behoefte aan laadpunten dichtbij huis."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Haarlemmermeer moet anders naar mobiliteit kijken, straks hebben we files met elektrische auto’s. Dus zoeken naar meer oplossingen dan alleen elektrische auto's, goed openbaar vervoer, ook naar de kleinere dorpen, fietsverbindingen "

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Uit het oogpunt van duurzaamheid moet een omslagpunt ontstaan om inwoners te overtuigen dat het op de lange duur loont om elektrisch te rijden. Daarbij hoort dat we als gemeente de voorzieningen daarvoor op aanpassen."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Geen van beide

  "De gemeente zou alleen moeten investeren in oplaadpunten op betaalde parkeerplekken. Dit om ‘privé’ parkeerplekken van burgers te voorkomen. Persoonlijke oplaadpunten zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

29. Festivals Extra belangrijk

De gemeente moet proberen om meer festivals naar Haarlemmermeer te halen.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "Haarlemmermeer is uitstekend geschikt voor grote en kleine festivals. Het heeft een centrale ligging, is goed bereikbaar en heeft de ruimte. Met name Park 21, het Haarlemmermeerse Bos en Spaarnwoude zijn prachtige locaties om festivals te houden. (verkiezingsprogramma p.3)"

 • HAP: Oneens

  "HAP is voorstander van lokale evenementen en festivals. Als er initiatieven zijn vanuit de inwoners of de markt zullen wij deze zeker afwegen tegen de ervaren overlast, ook daar moet oog voor zijn. "

 • D66: Eens

  "D66 vindt dat evenementen en festivals bijdragen aan een leefbare gemeente. De laatste jaren zien we een positieve ontwikkeling in de gemeente met een toename tot ongeveer 80 evenementen. Dat zijn positieve ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de gemeente en onze inwoners. Verder is D66 van mening dat er nog ruimte is voor grootschalige evenementen die bijvoorbeeld ook op andere locaties kunnen plaatsvinden. "

 • CDA: Oneens

  "Veel inwoners ervaren geluidsoverlast en verkeersoverlast door openlucht evenementen, dus festivals. Zolang het evenemententerrein in Park 21 niet beschikbaar is, zal de gemeente terughoudend moeten zijn met het verlenen van vergunningen voor festivals."

 • Forza!: Eens

  "Forza! is voor meer evenementen in Haarlemmermeer. De gemeente leent zich bij uitstek voor grote evenementen zoals Mysteryland, MeerJazz en Meerlive. Het houden van grote evenementen is goed voor de lokale economie en de sociale cohesie in onze gemeente. Daarnaast vergroot het de naamsbekendheid van onze gemeente. Meer evenementen hoeft niet te leiden tot meer overlast omdat we als grootste gemeente van Nederland meer dan voldoende ruimte hebben om 'overlast' te spreiden."

 • PvdA: Oneens

  "Er zijn al enkele festivals jaarlijks in de gemeente. Een groei betekent meer overlast. Gekeken moet worden naar een spreiding over de gehele gemeente om de overlast in balans te houden. "

 • GroenLinks: Geen van beide

  "We houden van een feestje, maar altijd met respect voor de buren. Dat betekent dat we de ruimte geven aan festivals, maar wel willen inzetten op verduurzaming op het gebied van bijvoorbeeld afval en energie en meer balans in de recreatiebehoefte van velen ten opzichte van het behoud van woongenot van onze inwoners. Dus niet noodzakelijk: méér festivals, maar wel meer democratisch afwegen welke festivals wel en welke niet, en onder welke voorwaarden dan."

 • ChristenUnie-SGP: Oneens

  "Vooral in de zomer wordt zoveel gefeest, dat het voor inwoners die in de betreffende omgeving wonen, niet meer leefbaar is. Wij vinden dat er inmiddels een teveel aan festivals is."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Niet meer extra evenementen in de gemeente Haarlemmermeer die GELUIDSOVERLAST veroorzaken"

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Oneens

  "Er mogen niet meer grootschalige evenementen komen in de gemeente Haarlemmermeer. De geluidsoverlast, die hiermee gepaard gaat is voor direct omwonenden geen pretje. We hebben al o.a. Mysteryland, Meerlive en Concours Hippique. De CDVP vindt dat er een goed aanbod ligt aan grootschalige evenementen."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Het aantal grote evenementen in de Haarlemmermeer is prima zoals het is. Wel zouden er meer kleinschaligere en op de bewoners zelf gerichte evenementen kunnen komen."

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat

30. Vluchtelingen Extra belangrijk

Goedkope huurwoningen moeten niet langer met voorrang naar vluchtelingen met een verblijfsvergunning gaan.

 • Uw mening:
 • VVD: Eens

  "De VVD vindt het onterecht dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning voorrang krijgen op een sociale huurwoning. (verkiezingsprogramma p.13) "

 • HAP: Geen van beide

  "Het huisvesten van deze doelgroep (statushouders) is een verplichting voor de gemeente. De manier waarop bepaalt de gemeente zelf. Wat HAP betreft krijgen statushouders niet automatisch voorrang op andere urgente doelgroepen, zoals dakloze (éénouder)gezinnen en jongeren en starters. Statushouders kunnen namelijk ook gehuisvest worden in niet zelfstandige wooneenheden, zoals omgebouwde kantoorpanden."

 • D66: Oneens

  "De woningnood in onze gemeente is groot en er zijn vaak schrijnende gevallen. D66 is voorstander om het beleid rondom spoedzoekers te handhaven. Verschillende groepen krijgen voorrang als ze een urgentieverklaring hebben. Het betreft toewijzing van goedkope huurwoningen naar mensen en gezinnen zonder dak boven hun hoofd of vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die urgent een dak boven hun hoofd nodig hebben. "

 • CDA: Oneens

  "Het huisvesten van statushouders is een wettelijke taak van de gemeente. Indien er niet voldoende statushouders een woning krijgen toegewezen zal de Provincie de gemeente dwingen om alsnog voor huisvesting te zorgen. Voorlopig heeft Haarlemmermeer nog een achterstand weg te werken."

 • Forza!: Eens

  "Het urgentiebeleid van de gemeente moet worden herzien. Statushouders hebben als het aan Forza! ligt geen recht meer op een urgentiebewijs en moeten, net als iedere ander inwoner, achteraan in de rij aansluiten als zij een sociale huurwoning willen. De voorrangsregeling voor statushouders is oneerlijk en niet uit te leggen aan mensen die al 18 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. "

 • PvdA: Oneens

  "Iedereen is gelijk en statushouders hebben nog geen woongeschiedenis op kunnen bouwen en komen dus nooit aan de beurt. Daarnaast hebben we de (ook morele) plicht van de overheid hen te huisvesten. "

 • GroenLinks: Oneens

  "Gemeentes hebben een landelijke taakstelling voor huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook Haarlemmermeer moet en wil daaraan voldoen, de voorrangsregeling draagt daaraan bij. We vinden ook dat we het slechte huurbeleid dat de afgelopen jaren door verschillende (rechtse) kabinetten is gevoerd, niet moeten afwentelen op deze ene kwetsbare groep, maar juist meer woningen in dit segment moeten zien te realiseren."

 • ChristenUnie-SGP: Geen van beide

  "Goedkope huurwoningen moeten beschikbaar komen voor iedereen die daar gezien zijn of haar situatie voor in aanmerking komt, zonder onderscheid naar 'soort' groep."

 • Een-Haarlemmermeer: Oneens

  "Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) hebben gelijke kansen als iedereen die op een wachtlijst staan met uitzondering van noodgevallen -Dus zij moeten net zo lang wachten als iedereen."

 • Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Eens

  Geen toelichting gegeven

 • CDVP: Eens

  "Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen, in uitzonderlijke situaties, voorrang krijgen op sociale huurwoningen. Als statushouders aan een gemeente worden toegewezen, heeft de gemeente als taakstelling deze vluchtelingen te huisvesten. Anders wordt dit door het provinciebestuur ingevuld en krijgt de gemeente de rekening gepresenteerd. Om dat te voorkomen is het voor de gemeente zaak deze statushouders zo snel mogelijk aan een woning te helpen."

 • GEZOND Haarlemmermeer: Oneens

  "Het afschaffen van de voorrang van statushouders is géén oplossing om de wachtlijsten voor sociale huurwoningen in te korten omdat dat maar een marginaal effect heeft. Daarbij verplicht de provincie gemeenten statushouders onderdak te bieden. Doen gemeenten dit niet dan zoekt de provincie zelf onderdak voor deze statushouders en worden de kosten hiervoor verhaald op de gemeente. De échte oplossing voor de lange wachtlijsten is het bouwen van extra sociale huurwoningen!"

 • 0% Eens 0% Oneens 0% Geen van beide

  Vergeleken met alle andere gebruikers van de Stemwijzer

Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat